• Primăria Municipiului Slobozia
 • Centrul Comunitar al Persoanelor in Varsta din Municipiul Slobozia
 • Centrul Multifunctional Bora

Protectia Copilului

Prestatii sociale pentru copiii și familiile aflate in dificultate.

Protectia Persoanelor Vârstnice

Servicii oferite prin Centrul Comunitar al Persoanelor Varstnice

Protectia Persoanelor cu Handicap

Acordam sprijin persoanelor cu dizabilitati fizice, mentale sau senzoriale.

Protectia Persoanelor fara Adapost

Oferim sprijin temporar sau nelimitat persoanelor aflate in dificultate.

Protectia Familiilor cu Venituri Mici

Sprijinim familiile ale caror venituri sunt sub minimul legal.

 ANUNTURI

 

 

Campanie de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali

 

            Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții  ca lider, în parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,  au accesat ghidul solicitantului: „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali,pentru a contribui la accelerarea procesului dezinstituționalizării copiilor prin închiderea centrelor de plasament clasice .

           Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa derulează , în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții  ,  Proiectu l ”Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”,Cod SMIS 127169.

           În acest context. D.G.A.S.P.C. Ialomița desfășoară, în anul 2021, o campanie de recrutare și identificare de persoane  care doresc să devină asistenți maternali.

CINE POATE FI ATESTAT CĂ ASISTENT MATERNAL ?

Pot fi atestate ca asistent maternal  numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. au capacitate deplină de exerciţiu;
 2. au domiciliul stabil în județul Ialomița;
 3. prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 4. au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament ;

5 .nu desfăşoară activităţi salarizate;

 1. au urmat cursurile de formare profesională organizate de D.G.A.S.P.C. Ialomița

 

Nu poate fi asistent maternal :

 1. persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 2. părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 3. persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Cum să devii asistent maternal ?

      Persoanele care solicită să devină asistent maternal  vor adresa o cerere tip de evaluare a capacităţii lor către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița şi o vor depune la sediul instituţiei, la Serviciul pentru Îngrijirea de Tip Familial și Asistență Maternală  NUMAI după o discuţie iniţială cu asistentul social angajat în cadrul Serviciului.

Cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura  simultan condiţii optime de îngrijire, grupa de vârsta şi sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA.

Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal .

Pentru informații suplimentare, privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se vor adresa  Serviciului pentru Îngrijirea de Tip Familial și Asistență Maternală, din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomița, cu sediul în municipiul Slobozia, str. C.D.Gherea , nr.1., tel.0243/231088,0243/216657.

 Persoană de contact- Popescu Liliana- Șef Serviciu.

 

       


 

 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă au lansat programul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+:130164.

 

Acesta este cofinanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație.

 

Durata proiectului este de 36 luni, iar obiectivul general îl reprezintă asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în vederea creșterii șanselor de ocupare şi a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piața liberă a muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 

– Stimularea angajării persoanelor cu dizabilități care se află în căutarea unui loc de muncă și beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională din partea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă prin acordarea de subvenții angajatorilor.

– Sprijinirea persoanelor cu dizabilități care se află în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la serviciile publice de ocupare, în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces în vederea creșterii șanselor de ocupare.

– Acordarea de sprijin angajatorilor pentru accesibilizarea locurilor de muncă în vederea creșterii gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități care se află în căutarea unui loc de muncă și beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională din partea agențiilor de ocuparea forței de muncă.

 

Data de începere a proiectului: 23.05.2019 Data de finalizare a proiectului: 23.04.2022

 

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului:

 • 7000 de persoane cu dizabilități vor beneficia de servicii de informare și consiliere în vederea angajării din partea ANOFM; • 200 de angajatori vor primi subvenţie pentru adaptarea rezonabilă a spațiilor de muncă pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilităţi; • Pentru 200 de persoane cu dizabilități nou angajate, non-NEET, angajatorii vor primi subvenţie în conformitate cu prevederile Legii nr.

76/2002;

 • Cel puţin 700 de persoane cu dizabilităţi care beneficiază de voucher vor fi încadrate pe piaţa muncii.