DECIZIA nr. 87 din 13.02.2023 - MATERIAL INFORMATIV

 

COMPLEX SERVICII SOCIALE CARTIER BORA

             Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 23 din 31.01.2023 privind modificarea și completarea H.C.L Slobozia nr. 258 din 30.06.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Slobozia, se înființează Complexul de Servicii Sociale cartier Bora compus din Serviciul Social Centrul Multifuncțional cartier Bora și Serviciul Social Adăpost de noapte cartier Bora.

            Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 61 din 28 februarie 2023 referitoare la modificarea și completarea H.C.L nr. 50/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea Direcției de Asistență Socială Slobozia, se modifică și completează R.O.F al D.A.S cu Serviciul Complex Servicii Sociale cartier Bora compus din Serviciul Social Centrul Multifuncțional cartier Bora și Serviciul Social Adăpost de noapte cartier Bora.

  

SERVICIUL SOCIAL ADĂPOST DE NOAPTE CARTIER BORA

             Serviciului Social Adăpost de noapte cartier Bora din cadrul Complexului de Servicii Sociale cartier Bora este înființat prin H.C.L Slobozia nr. 23 din 31.01.2023 privind modificarea și completarea H.C.L Slobozia nr. 258 din 30.06.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Slobozia. Imobilul a fost dat în administrare Direcției de Asistență Socială Slobozia (fostul Serviciu Public de Asistență Socială Slobozia) prin H.C.L Slobozia nr. 73/30.05.2013, în vederea amenajării unui centru pentru persoanele fără adăpost în municipiul Slobozia și se adresează persoanelor singure ori familiilor fără adăpost.             Adăpostul a fost înființat în vederea cazării temporare, pe timp de noapte a persoanelor/familiilor cu domiciliul stabil pe raza mun. Slobozia, care nu dețin în proprietate o locuință și în vederea diminuării fenomenului de marginalizare socială a persoanelor aflate în risc socio-locativ.

             Serviciul Social Adăpost de noapte cartier Bora este situat în intravilanul mun. Slobozia la adresa Str. Păpădiei, nr. 6. Imobilul are o suprafață construită de 204,44 m² și dispune de cinci dormitoare cu o capacitate de cazare pentru 20 de persoane, un izolator cu grup sanitar propriu cu acces separat față de intrarea principală și cea secundară cu o capacitate de găzduire pentru două persoane, o cameră de socializare cu grup sanitar propriu, o magazie pentru produsele de curățenie/dezinsecție/dezinfecție, un birou pentru personalul angajat al adăpostului cu grup sanitar propriu, un birou pentru personalul ce asigură supravegherea și paza adăpostului, 2 grupuri sanitare pentru beneficiari.

 

Norme privind funcţionarea serviciului social:

 • accesul în adăpost se realizează zilnic în intervalul orar 20.00-22.00, în limita locurilor disponibile si numai dacă se pot acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor solicitanților, cu respectarea:
 • programului de intrare în adăpost; Programul este afișat la intrarea în adăpost în loc vizibil, cu amendamentul că în perioada 01 noiembrie - 31 martie, beneficiarilor li se permite accesul în adăpost și pe timpul zilei, atunci când condițiile meteorologice sunt extreme și sunt emise coduri de vreme severă de Administrația Națională de Meteorologie;
 • programului de funcționare al adăpostului zilnic 20:00–08:00 (accesul în adăpost, cu excepția beneficiarilor-salariați care, datorită programului de lucru de la locul de muncă, nu se pot încadra în programul de acces al serviciului social, se realizează până la ora 22:00);

 

            În perioada codurilor de vreme severă, emise de Administrația Națională de Meteorologie, programul adăpostului de noapte poate suferi modificări.

 

            Scopul Serviciului Social Adăpost de noapte cartier Bora este de a oferi cazare temporară, pe timp de noapte persoanelor care nu dețin în proprietate o locuință și care locuiesc pe stradă,  persoanelor care se află într-o situație de criză la nivel personal, relațional, social, juridic situație determinată de absența unui adăpost sau de imposibilitatea de a-și asigura unul. Se urmărește combaterea fenomenului de marginalizare socială a persoanelor aflate în risc socio-locativ prin asigurarea unor servicii de consiliere, informare, educație sanitară, servicii care contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cazate, acordarea suportului pentru depășirea situației de dificultate temporară sau permanentă în care se află, prin prisma abordării necesităților individuale și crearea premiselor necesare pentru integrarea acestora în familie și societate.

 

            Obiectivele Serviciului Social Adăpost de noapte cartier Bora, Slobozia sunt:

a) asigurarea condițiilor de cazare pe timp de noapte;

b) acordarea serviciilor de suport pentru dezvoltarea capacităților de autoîngrijire și motivare în contextul reintegrării familiale, sociale și profesionale;

c) acordarea serviciilor de suport pentru documentare și revenirea în circuitul socio-economic activ.

 

           

            Serviciul social Adăpost de noapte cartier Bora funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de următoarea legislație:

 • Legea Asistenţei Sociale 292 din 2011 cu modificările si completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 • Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
 • Ordinul nr. 2.143 din 17 noiembrie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale
 • Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • Hotărârea nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
 • OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii - republicată.

            Standard minim de calitate pentru pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-II aprobat prin Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale (Anexa nr.5).

 

            Serviciul social Adăpost de noapte a fost înfiinţat, organizat şi funcţionează conform H.C.L-urilor, după cum urmează:

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 73 din 30.05.2013 privind darea în administrare către Serviciul Public de Asistență Socială a unui imobil situat în Municipiul Slobozia, strada Gnereal Magheru, nr. 73, în scopul amenajării unui centru pentru persoane fără adăpost;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 50 din 29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Slobozia;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 82 din 22.04.2021 privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiții „Recompartimentare/modernizare interioară a Adăpostului de noapte cartier Bora”;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 132 din 27.05.2021 privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Recompartimentare/modernizare interioară a Adăpostului de noapte cartier Bora”;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 26 din01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Recompartimentare Adăpost Bora str. Păpădiei nr. 6, Slobozia, jud. Ialomița”;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 23 din 31.01.2023 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 258/30.06.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Slobozia
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 61 din 28 februarie 2023 referitoare la modificarea și completarea H.C.L nr. 50/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea Direcției de Asistență Socială Slobozia

 

 

            Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Serviciului Social Adăpost de noapte cartier Bora de noapte sunt următoarele:

a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe multidisciplinare;

n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea adăpostului cu Direcția de Asistență Socială.

 

Principalele funcții ale serviciului social sunt:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:

reprezentarea furnizorului de servicii sociale în raport cu persoana beneficiară;

găzduire pe timp de noapte;

asigurarea obiectelor de cazarmament;

asistență socială și medicala;

organizarea de activități recreative.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

distribuirea sau postarea pe site-ul D.A.S a materialelor informative privind o scurtă descriere a Adăpostului de noapte, o prezentarea a spaţiilor de cazare şi a spaţiile comune, numărul de locuri din adăpost, alte servicii şi facilităţi oferite;

informarea beneficiarilor privind ROF-ul;

elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

elaborarea ghidului beneficiarului si informarea acestuia ;

informarea beneficiarilor privind Regulamentele si Procedurile de lucru;

elaborarea de rapoarte de activitate și postarea pe site-ul furnizorului;

elaborarea Cartei Drepturilor și a Codului Etic;

aplicarea si respectarea prevederilor Cartei Drepturilor si a Codului Etic.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate prin aplicarea chestionarelor privind gradul de satisfactie al beneficiarilor;

aplicarea măsurilor de prevenire și control ale infecțiilor, în conformitate cu legislația în vigoare;

aducerea la cunostință a procedurii pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă, precum și a incidentelor deosebite;

cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor;

informarea organelor competente prevăzute de lege in cazul unor situatii deosebite.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale adăpostului prin realizarea următoarelor activităţi:

cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale adăpostului;

evaluarea periodica a salariaților Adăpostul de noapte cartier Bora;

întocmire raport de activitate;

elaborare şi aplicare plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţi.

 

            Beneficiarii serviciului social sunt persoane fără locuință, oameni ai străzii cu domiciliul/reședința în Mun. Slobozia sau persoane care temporar se afla în risc social pe raza Municipiului Slobozia, indiferent de vârstă, sex, naționalitate, religie și care pot fi:

a) persoanele singure ori familiile care nu dețin în proprietate o locuință și care au domiciliul sau după caz, reședința în Municipiul Slobozia, Jud. Ialomița;

b) persoanele singure ori familiile cu domiciliul în Municipiul Slobozia, care dețin în proprietate o locuință dar care, în urma unor dezastre naturale (cutremure, alunecări și prăbușiri de teren, inundaţii și fenomene meteorologice periculoase, epidemiile și epizotiile inclusiv evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător provocate de accidente) sau a unei situații excepționale (explozii, incendii etc.), locuința le-a fost distrusă;

c) persoanele singure ori familiile indiferent de domiciliu, care sunt aduse de Poliția Municipală/Poliția Locală/Ambulanța Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Persoanele care nu au domiciliul în Slobozia, vor fi cazate, cel mult șapte zile calendaristice consecutive în IZOLATOR, urmând a fi îndrumate de asistentul social către localitatea de domiciliu.

 

Condiţiile de acces/admitere în adăpost sunt următoarele:

a) domiciliul/reședința solicitantului să fie în mun. Slobozia și să se găsească în risc de marginalizare socială și în imposibilitatea de a-și asigura condiții de locuit decente pe baza resurselor proprii;

b) acte necesare – cerere solicitare găzduire (cererile se găsesc și se completează în cadrul Adăpostului de noapte), copie act de identitate solicitant;

 

Interzicerea accesului solicitanților/beneficiarilor în adăpost se realizează în următoarele situații:

a) nu dețin act de identitate și nu pot fi identificați de organele de poliție;

b) se constată de personalul adăpostului că au consumat alcool și/sau droguri;

c) sunt agresivi verbal și/sau fizic;

d) incită la scandal și au un comportament neadecvat;

e) refuză efectuarea igienei corporale și a vestimentației sau o realizează parțial.

 

Persoanele eligibile vor fi cazate în Adăpostul de noapte, în camere cu persoane de același gen. Persoanele cazate în adăpost sunt obligate să respecte în totalitate normele de conduită corespunzătoare unui comportament civilizat. Admiterea în adăpost a solicitanților se face în funcție de criteriile de eligibilitate si numai dacă se pot acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor solicitanților și conform programului afișat. Decizia de admitere/respingere a solicitării de cazare este luată de reprezentantul legal al Direcției de Asistență Socială Slobozia, pe baza propunerii scrise în solicitarea cetățeanului, de coordonatorul adăpostului. Această decizie poate fi contestată printr-o cerere depusă la secretariatul D.A.S, în termenul stabilit de legislația în vigoare.

 

Contribuția financiară a beneficiarului în procesul de acordare a serviciilor sociale este 0 lei.

Dosarele beneficiarului/instrumentele folosite în procesul de acordare a serviciilor sociale sunt:

a) dosarul personal

- cerere de acordare a serviciilor sociale ce cuprinde și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

- copie act de identitate personal (CI/BI/CP -în situația în care persoana care solicită cazare în adăpost nu are acte de identitate, identificarea sa, se va realiza de personalul Politiei Mun. Slobozia);

- declarație pe propria răspundere că nu deține în proprietate o locuință (excepție fac persoanele care au primit ordin de restricție);

 

b) dosarul de servicii

Identificarea, evaluarea inițială și prelucrarea cazului

 • formular de evaluare inițială;
 • fișă deschidere caz;
 • fișă de evaluare medicală inițială;

Evaluarea detaliată/complexă a cazului

 • fișa de evaluare detaliată;
 • anchetă socială;

Planificarea serviciilor și intervențiilor concretizată într-un plan prevăzut în legislație

 • planul personalizat de intervenție (PPI) - anual și ori de câte ori este cazul;
 • fișă monitorizare socială privind integrarea/reintegrarea familială/socială/profesională - lunar;
 • fișă monitorizare medicală- lunar;

Furnizarea serviciilor și intervențiilor

 • realizarea obiectivelor din planul personalizat de intervenție (PPI);
 • fișă monitorizare medicală și raport de activitate medical - lunar;

Monitorizarea și reevaluarea periodică a progreselor/regreselor înregistrate, deciziilor și intervențiilor specializate

 • fișă individuală de monitorizare și reevaluare caz (la 6 luni);

Închiderea cazului și monitorizare post servicii

 • fișă de închidere a cazului;
 • fișă monitorizare post servicii (lunar, timp de 3 luni).

 

Adăpostul de noapte ține evidența beneficiarilor admiși într-un Registru special  de evidenţă a beneficiarilor, ce cuprinde următoarele specificații ale solicitantului: data și ora primirii în adăpost, date de legitimare/identificare: nume și prenume, serie și număr CI/BI/CP și CNP, vârsta, domiciliul potrivit actului de identitate, perioada pentru care se aprobă găzduirea, rubrică pentru instruirea beneficiarului privind condițiile ce trebuie respectate pentru a fi găzduit, semnătura solicitantului privind instruirea, observații, data și ora părăsirii adăpostului. 

Având în vedere misiunea adăpostului de noapte, acesta asigură accesul beneficiarilor fără încheierea unui contract de furnizare servicii.

 

Servicii sociale oferite în cadrul Adăpostului de noapte

a) cazare pentru o perioadă determinată

- se pune la dispoziția fiecărui beneficiar obiecte de cazarmament pentru uz personal;

 

b) consiliere medicală

- pentru înscrierea pe lista unui medic de familie a beneficiarilor care nu sunt înscriși pe listele de evidență ale unui medic de familie și cooperarea acestora cu medicul de familie;

- pentru efectuarea corectă și zilnică a igienei corporale și a vestimentației;

- educație sanitară privind efectele nocive ale fumatului, alcoolului, drogurilor, substanțelor halucinogene;

- metode de contracepție și prevenirea bolilor cu transmitere sexuală;

- dieta alimentară în bolile acute și cronice;

- respectarea planului de recuperare/reabilitare;

- colaborarea activă cu angajații altor instituții sociale/medicale privind internarea în centre specializate pentru problemele identificate;

- consiliere în domeniul medical.

 

c) consiliere și suport pentru integrare/reintegrare familială și socioprofesională

- facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, cu familia și societatea;

- consiliere în vederea integrării/reintegrării beneficiarului în familie și societate;

- consiliere și sprijin în vederea asimilării/dezvoltării unor deprinderi de viață independentă;

- însoțirea beneficiarului către instituțiile statului în vederea obținerii actelor de identitate (CN/CI/BI/CP), acte de stare civilă (CC/Hotărâri judecătorești/Documente notariale, etc.), unor documente personale (situație școlară/situație profesională/acte medicale etc.);

- sprijin în vederea întocmirii dosarului privind obținerea unei locuințe sociale;

- îndrumare și sprijin în căutarea unui loc de muncă;

- consiliere și sprijin în vederea prezentării la interviuri de selecție în vederea ocupării unui loc de muncă, sprijin pentru întocmirea unui CV;

- colaborarea cu alte instituții în desfășurarea de programe în beneficiul persoanelor aflate în dificultate;

- înștiințarea beneficiarilor asupra drepturilor asigurate de stat în domeniul asistenței sociale, privind dreptul persoanelor marginalizate/defavorizate de a se adresa oricăror instituții publice centrale sau locale;

- informarea beneficiarilor asupra hotărârilor Consiliului Local Slobozia și privind Dispozițiile Primarului;

- recomandări pentru participarea la cursuri de calificare/recalificare inclusiv reconversie profesională;

- integrării/reintegrării beneficiarului într-o viață activă, în măsura posibilităților individuale;

- optimizării, autocunoașterii și a dezvoltării personale;

- prevenirii abuzului și neglijării;

- prevenției și remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament;

- promovării unui stil de viață sănătos;

- intervenții specializate în situații de criză.

  

            Activități ce se desfășoară în cadrul Adăpostului de noapte cu beneficiarii serviciilor sociale:

a) activități ce vizează implementarea măsurilor prevăzute în PPI;

b) consiliere și informare/educație socială, medicală, sanitară pe teme care privesc drepturile și obligațiile beneficiarilor, Carta drepturilor beneficiarilor, igiena personală și a vestimentației, igiena spațiului de locuit, importanța și riscurile bolilor cu transmitere sexuală, adicțiile-efecte și riscuri, prevenirea accidentelor de circulație, degerăturile-prevenire, insolația-prevenire, Codul bunelor maniere, etc.;

c) activități de autogospodărire și pregătire pentru o viață independentă;

d) activități recreative și de petrecere a timpului liber;

e) discuții pe teme de interes pentru beneficiari, vizionare emisiuni TV, jocuri de societate: rummy, șah, table, cărți.

 

Drepturile beneficiarilor:

 • să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, religie, sex, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
 • să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
 • să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;
 • să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;
 • să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 • să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;
 • să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 • să li se respecte toate drepturile speciale, în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități;
 • să sesizeze conducerea adăpostului asupra eventualelor nemulțumiri prin condica de sugestii și reclamații.

 

Obligaţiile beneficiarilor

 • să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;
 • să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 • să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 

Persoanele cazate au obligația de a-și efectua igiena corporală și vestimentară zilnic, la intrarea în adăpost. Persoanele cazate au dreptul la un bagaj de maxim 10 kg pe care să-l depoziteze în șifonierul din cameră;

Este interzisă deţinerea de arme de foc sau arme albe, obiecte contondente sau obiecte ce pot duce la vătămarea corporală proprie sau a altor persoane.

Este interzis accesul persoanelor străine în imobil şi găzduirea lor peste noapte. Este interzisă deteriorarea obiectelor de cazarmament din incinta adăpostului.

Este interzis consumul de băuturi alcoolice inclusiv a alcoolului sanitar (SPIRT), a substanţelor halucinogene și a drogurilor (stupefiantele/stupefiantele psihotrope naturale sau de sinteză).

Sunt interzise: fumatul şi focul deschis atât în incinta adăpostului cât şi în curte.

Este interzisă intrarea în adăpost cu animale (câini, pisici, etc).Sunt interzise: furtul, violenţa verbală și fizică între locatari, agresiunile de orice natură, atitudinea recalcitrantă faţă de personalul adăpostului sau faţă de ceilalţi beneficiari cazați, actele sexuale de orice natură cu o persoană de sex diferit sau de același sex.

Este interzisă folosirea radiatoarelor, caloriferelor electrice şi a altor surse electrice de încălzire. Se interzice consumul de energie electrică prin intermediul instalaţiilor improvizate. Este interzis accesul persoanelor neautorizate și intervenţia acestora la tablourile electrice.Apa şi curentul electric se vor consuma raţional; cei ce folosesc aceste utilităţi se vor asigura, la încetarea folosirii, că robinetul/ întrerupătorul este bine închis şi nu sunt pierderi.

În baza unui program zilnic, beneficiarii cazaţi în cadrul adăpostului, vor asigura curăţenia camerelor, a spaţiilor comune (holuri, băi, curtea exterioară). Locatarii vor asigura curăţenia dormitoarelor pe care le ocupă şi vor respecta graficul de curăţenie. Persoanele care refuză să facă şi să păstreze curăţenia/ordinea în adăpost vor fi evacuate din adăpost fără a mai avea drept de acces.

Este interzis zgomotul şi deranjarea colocatarilor.

Beneficiarii serviciilor oferite în adăpost sunt obligaţi să respecte persoanele care vin în control şi la solicitarea acestora, se vor legitima.

Pe durata găzduirii, beneficiarii apți de muncă au obligația de a realiza demersurile necesare integrării profesionale. Dacă încadrarea în muncă a beneficiarilor nu este posibilă vor fi asistați în demersurile necesare în vederea obținerii drepturilor sociale legale (pensie pentru limită de vârstă, pensie invaliditate, ajutor social, certificate de încadrare în grad de handicap, etc.), în acest caz masurile de protecție fiind stabilite individual.

 

Sancţiuni

Nerespectarea obligațiilor atrage după sine următoarele sancţiuni:

 1. avertisment verbal (la prima abatere);
 2. avertisment scris (la cea de-a doua abatere);
 3. evacuarea din cadrul adăpostului (la cea de-a treia abatere) și suspendarea dreptului de a mai solicita găzduire în adăpost pentru o perioadă de 7 zile consecutive.

 

            Serviciul Social Adăpost de noapte cartier Bora din cadrul Complexului de Servicii Sociale cartier Bora funcţionează cu un număr de 7 posturi conform H.C.L nr. 23 din 31.01.2023 privind modificarea și completarea H.C.L Slobozia nr. 258 din 30.06.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Slobozia astfel:

a) personal de specialitate şi asistenţă socială-2 posturi din care:

     asistent social – 1 post (funcționar public);

     asistent medical - 1 post (personal contractual);

b) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire-5 posturi din care:

     îngrijitor curățenie – 3 posturi (personal contractual);

     muncitor necalificat/personal pază - 2 posturi (personal contractual).

            Asigurarea coordonării Serviciul Social Adăpost de noapte cartier Bora din cadrul Complexului de Servicii Sociale cartier Bora revine unui funcţionar public, Șef Serviciu Complex Servicii Sociale cartier Bora.

  

            În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, adăpostul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale, cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-II conform Ordinului nr. 29 din 03 ianuarie 2019.

Finanţarea cheltuielilor adăpostului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al Municipiului Slobozia, prin Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia, ca principal finanţator;

b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;

c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;

d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

                

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte de activitate :