Centrul Bora

 

PREZENTARE GENERALA

 

Motto:  „Copiii sunt conștiința omenirii, și ea are obligația de a asigura copilul cu tot ce este mai bun!”

DECIZIE

 

Aprobarea materialului informativ privind activitatile derulate/serviciile oferite in cadrul Centrului Multifunctional cartier Bora Slobozia

 

Centrul Multifuncţional cartier Bora a fost înfiinţat în urma realizării de către Primăria Municipiului Slobozia a unui proiect în  anul 2012, în cadrul „Programului De Intervenții Prioritare” finanțat de Guvernul României prin Fondul Român de Dezvoltare Socială, cu o valoare totală de 164.240 euro.  Parteneri ai proiectului alături de Primăria Municipiului Slobozia au fost Grupul de iniţiativă al romilor din cartierul Bora și Organizația „Dreptate și Frăţie” Ialomiţa. 

Centrul a fost creat în vederea prevenirii abandonării copilului de către familia aflată în situaţie de risc sau dificultate  (lipsa educaţiei, situaţie materială precară, conflicte în familie), cât şi în vederea prevenirii abandonului şcolar, cu respectarea Standardelor Minime de Calitate aplicabile conform Ordinului nr. 24 din 04 martie 2004. Prin crearea centrului s-a asigurat un cadru optim pentru integrarea şcolară a copiilor, pentru creşterea performanţelor şcolare, pentru a ridica interesul părinţilor faţă de educaţia şcolară – ca factor important în dezvoltarea personală a copiilor. 

Scopul serviciului social este de a oferi servicii adecvate precum: îngrijire pe timpul zilei, remediere școlară, educaţie tip “școală după școală”, instruire educaţională, activităţi pentru formarea de deprinderi şi comportamente civice şi sociale, activităţi artistice, activităţi de consiliere psihopedagogică şi educaţională, activităţi de consiliere juridică şi asistenţă socială, programe educative şi distractive. Centrul ajută unitatea şcolară în procesul de integrare şcolară si promovează cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor rome.

• Beneficiarii serviciilor sociale 

a) copii aflaţi în situaţii de dificultate, risc de excluziune socială, risc de abandon familial, risc de abandon şcolar; copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani care frecventează o instituţie de învăţământ, de la Clasa Pregătitoare la Clasa a VIIIa.

Ca măsură de protecţie specială: au prioritate copiii care au beneficiat şi nu mai beneficiază de una din măsurile de protecţie: instituţionalizare, plasament la asistent maternal profesionist, plasament/încredinţare la rude.

b) adulții din comunitatea cartierului Bora - consiliere şi sprijin.

Serviciul social "Centrul Multifuncțional cartier Bora, Slobozia", situat la adresa Str. Prelungirea Măgurii, Nr.6, cartier Bora, Slobozia, cod serviciu social 8891 CZ – C - II, al furnizorului Primăria Municipiului Slobozia, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia, este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi este licenţiat conform Licenţei de Funcţionare seria LF, Nr. 0004065 emisă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

Centrul Multifuncţional este situat în mijlocul comunităţii cartierului Bora, dispune de 1.800 mp teren, din care suprafaţa construită a clădirii P+1 este de 98.34 mp iar cea desfăşurată 207,15 mp. Clădirea dispune de 4 săli de curs, 1 birou consiliere psihopedagogică, juridică și asistență socială, 1 arhivă și anexe.

În curtea centrului este amenajat un foişor şi un spaţiu de joacă destinat copiilor, dotat corespunzător.

Este esențial, ca toți copiii să urmeze cursurile unei instituții de învățământ, pentru ca la vârsta optimă să poată accesa piața muncii și să-și asigure cel puțin independența financiară. Sub impactul constrângerilor materiale, de diferite tipuri cu care încă se confruntă familiile din comunitatea cartierului Bora și sub impactul atitudinilor de marginalizare încă întâlnite în diferite locuri, calea incluziunii riscă să se închidă.

Tocmai din acest motiv, considerăm că rolul învățământului este de a da fiecărui copil educația potrivită, pentru că toți copiii sunt speciali, în sensul că fiecare are nevoile și potențialul său.

 

AN ȘCOLAR

2020-2021

 

Începând cu data de 14 septembrie 2020, cu scopul de a preveni răspândirea virusului SARS-CoV2, educația non formală și informală oferită în cadrul  Centrului Multifuncțional cartier Bora, se va se va efectua în mod hibrid (mediu online și deplasări ale personalului la domiciliul beneficiarilor), unde personalul specializat va pune în aplicare următoarele programe:

-Programului de recreere și socializare pentru ciclul gimnazial aferent anului școlar 2020-2021, înregistrat în cadrul D.A.S. Slobozia sub nr.13.220/20.08.2020

-Programul activităților de recreere și socializare pentru ciclul primar aferent anului școlar 2020-2021, înregistrat în cadrul D.A.S. Slobozia sub nr.13219/20.08.2020

-Programul activităților beneficiarilor pentru anul școlar 2020-2021 învățământ primar și gimnazial, înregistrat în cadrul D.A.S. Slobozia sub nr. 13217/20.08.2020

-Programul activităților pentru vacanța de vară învățământ primar și gimnazial, înregistrat în cadrul D.A.S. Slobozia sub nr. 13212/20.08.2020

-Programul de educație interculturală aferent anului școlar 2020-2021, înregistrat în cadrul D.A.S. Slobozia sub nr.13213/20.08.2020

-Programul consiliere părinți aferent anului 2020-2021, înregistrat în cadrul D.A.S. Slobozia sub nr.13211/20.08.2020

-Programul de consiliere și orientare psihopedagogică aferent anului școlar 2020-2021, învățământ primar și gimnazial, înregistrat în cadrul D.A.S. Slobozia sub nr.132101/20.08.2020

-Programul școala părinților aferent anului școlar 2020-2021, înregistrat în cadrul D.A.S. Slobozia sub nr.13209/20.08.2020

-Programul de orientare școlară și profesională aferent anului 2020-2021, înregistrat în cadrul D.A.S. Slobozia sub nr.13208/20.08.2020

-Programul pentru viață independentă aferent anului școlar 2020-2021, înregistrat în cadrul D.A.S. Slobozia sub nr.13215/220.08.2020

-Program de educație socială aferent anului școlar 2020-2021, înregistrat în cadrul D.A.S. Slobozia sub nr.13216/20.08.2020

-Programul de educație cultural-muzicală aferent anului școlar 2020-2021, înregistrat în cadrul D.A.S. Slobozia sub nr.13214/20.08.2020

   Sistemul educațional din cadrul centrului este unul rezistent la schimbare, elevii și educatorii vor transpune actul educațional în spațiul virtual în special la ciclul gimnazial acolo unde elevii sunt mult mai familiarizați cu tehnologia online. În acest scop se va crea în aplicația WhatsApp un grup din care vor face parte toți elevii unei clase. Activitatea cu elevii din ciclul primar se va desfășura în sistem hibrid atât online cât și prin deplasare la domiciliul acestora, astfel vom reuși să implementăm servicii sociale/comunitare pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale.

Pe grupul de WhatsApp se vor trimite informațiile diferențiate în funcție de nivelul de achiziție a cunoștințelor elevilor. Educatorii vor trimite materiale, vor purta discuții pe marginea acestora iar elevii vor trimite înapoi ceea ce au lucrat.

Activitățile de petrecere a timpului liber vor fi orientate către cunoașterea mediului fizic și social din jurul copilului și vor contribui la formarea de abilități și deprinderi pentru care copilul manifestă interes, dezvoltarea și cultivarea talentelor, crearea de oportunități, încurajarea inițiativelor, dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral și a exprimării orale, dezvoltarea capacității de receptarea mesajului scris și a exprimării scrise, dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiul și aplicarea matematicii în contexte variate, manifestarea unui comportament social activ și responsabil, adecvat unei lumi în schimbare, formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor corespondențe între diferite elemente de limbaj plastic și forme, obiecte din mediul înconjurător, cunoașterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menținerea stării de sănătate.

 

           Toate activitățile se vor desfășura în sistemul educațional hibrid cu respectarea programului anual și a programei școlare.

 

 

 

·         Prezentare generală Slobozia, cartier Bora

Slobozia este Municipiul de reședinţă al judetului Ialomiţa, format din localităţile componente Bora, Slobozia (reşedinţă) şi Slobozia Nouă. Slobozia este cel mai mare municipiu al judeţului Ialomiţa cu o populaţie de app. 50.000 de locuitori, este poziţionat în centrul Câmpiei Române şi este traversat de râul Ialomiţa, unul dintre cele mai importante râuri din România.

Unul din cartierele acestui oraş este cartierul Bora. Cea mai veche atestare documentară în care apare pentru prima data numele cartierului Bora datează din anul 1571, însă a fost atestat documentar ca aparţinând oraşului Slobozia din anul 1840.  Este singurul cartier cu o poziţie marginală datorită cursului râului Ialomiţa. Populatia este de 1.896 de locuitori din care o mare parte sunt de etnie romă, conform Recensământului efectuat în anul 2011. Romii din acest aşezământ aparţin neamului de romi ai spoitorilor, având şi astăzi un mod de viaţă tradiţional, majoritatea familiilor trăind din munci ocazionale si ajutor social.

·                                Locaţia Centrului Multifuncţional cartier Bora

Centrul Multifuncţional este situat în mijlocul comunităţii cartierului Bora, dispune de 1.800 mp teren, din care suprafaţa construită a clădirii P+1 este de 98.34 mp iar cea desfăşurată 207,15 mp. Clădirea dispune de 4 săli de curs, 1 birou consiliere psihopedagogică, 1 arhivă si anexe. În curtea centrului este amenajat un foişor şi un spaţiu de joacă destinat copiilor, dotat corespunzător.

  • Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia", cod serviciu social 8891 CZ – C - II, al furnizorului Primăria Municipiului Slobozia, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia, este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi este licenţiat conform Licenţei de Funcţionare seria LF, Nr. 0004065 emisă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în anul 2016.

Centrul Multifuncţional cartier Bora a fost înfiinţat în urma realizării de către Primăria Municipiului Slobozia a unui proiect în  anul 2012, în cadrul „Programului De Intervenţii Prioritare” finanţat de Guvernul României prin Fondul Român de Dezvoltare Socială, cu o valoare totală de 164.240 euro.  Parteneri ai proiectului alături de Primăria Municipiului Slobozia au fost Grupul de iniţiativă al romilor din cartierul Bora şi Organizaţia „Dreptate şi Frăţie” Ialomiţa.

Centrul a fost creat în vederea prevenirii abandonării copilului de către familia aflată în situaţie de risc sau dificultate  (lipsa educatiei, situatie materiala precara, conflicte in familie), cât şi în vederea prevenirii abandonului școlar.

Centrul funcționează cu respectarea Standardelor Minime de Calitate aplicabile centrelor de zi pentru copii, conform Ordinului nr. 27 din 03 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 160 din 28 februarie 2019.

Programul de funcționare al Centrului Multifuncțional este de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.

Prin crearea centrului s-a asigurat un cadru optim pentru integrarea şcolară a copiilor, pentru creşterea performanţelor şcolare, pentru a ridica interesul părinţilor faţă de educaţia şcolară – ca factor important în dezvoltarea personală a copiilor. Centrul ajută unitatea şcolară în procesul de integrare şcolară si promovează cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor rome.

 La sfârşitul lunii decembrie 2012 centrul a fost inaugurat şi a gazduit un grup de 20 de beneficiari. În anul şcolar 2013-2014 a găzduit 30 de copii, iar în anii şcolari următori, centrul a găzduit un număr de 45 de beneficiari. În anul școlar 2019-2020, Centrul a oferit servicii unui număr de 49 de copii. În prezent, an școlar 2020-2021, avem înscrişi 40 de copii, care frecventează zilnic Şcoala Gimnazială cartier Bora, copii cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani, de la Clasa pregătitoare la clasa a VIIIa.

Serviciile pe care le oferim în cadrul centrului sunt: îngrijire pe timpul zilei, educaţie tip “şcoală după şcoală”, remediere școlară, instruire educațională, activităţi pentru formarea de deprinderi și comportamente civice şi sociale, activităţi artistice, activităţi de consiliere psihopedagogică şi educaţională, activităţi de consiliere juridică şi asistenţă socială, programe educative şi distractive.

·   Beneficiarii serviciilor sociale

a) copii aflaţi în situaţii de dificultate, risc de excluziune socială, risc de abandon familial, risc de abandon şcolar; copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani care frecventează o instituţie de învăţământ, de la clasa pregătitoare la clasa a VIIIa.

b) adulții din comunitatea cartierului Bora - consiliere şi sprijin.

                   Ca măsură de protecţie specială: au prioritate copiii care au beneficiat şi nu mai beneficiază de una din măsurile de protecţie: instituţionalizare, plasament la asistent maternal profesionist, plasament/încredinţare la rude. Toţi copiii servesc în fiecare zi un supliment nutritiv format dintru-un sandviş şi un fruct.

REZULTATELE CANTITATIVE SI CALITATIVE ALE ACTIUNILOR

CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CARTIER BORA

 

Rezultatele acţiunilor întreprinse până la momentul de faţă de către Centrul Multifuncţional şi beneficiile aduse comunităţii sunt:

§  Beneficiari indirecţi ai Centrului Multifuncţional, pentru componenta de infrastuctură, cât şi pentru cea de servicii sociale sunt 1.896 persoane.

§  Beneficiari direcţi ai Centrului Multifuncţional, pentru componenta de infrastuctură, cât şi pentru cea de servicii sociale sunt 1.444 persoane din care:

- 1.200 persoane adulte au beneficiat de consiliere privind problemele sociale, educație civică prin campanii de ecologizare, educaţie pentru sănătate prin campanii de sănătate. În cadrul ședințelor de consiliere au fost dezbătute teme ca: stima de sine, încrederea acordată copilului, comunicarea cu copilul în familie, conflictul şi gestionarea conflictului, stil de viaţă sănătos, autoritatea în relația părinte-copil, drepturile cetățenești, dar şi îndatoririle, educația privită  ca temelie pentru viitor. Părinții beneficiarilor de servicii sociale din cadrul Centrului Multifuncțional au fost consiliați în programul „Şcoala părinților”. În timpul ședintelor de consiliere adulții au fost receptivi, au participat activ la jocurile propuse de psihopedagog şi au pus în aplicare metodele şi procedeele privind comportamentul în familie şi responsabilitatea față de copil.

§  Din cei 1.200 de adulţi consiliaţi, un număr de:

 - 214 persoane au beneficiat de dezvoltarea relaţiei de parteneriat educaţional şcoală-centru-comunitate prin servicii de consiliere psiho-pedagogică şi educaţională, care s-au reflectat prin date statistice relevante cu privire la accesul la educaţie al copiilor romi, prin actualizarea bazei de date despre copiii aflaţi în risc de abandon şcolar, prin transmiterea către şcoală de informaţii care au putut ajuta la identificarea soluţiilor optime pentru a asigura accesul egal la educaţie, prin promovarea de activităţi cu caracter intercultural, prin crearea la nivelul unităţii şcolare a unui mediu educaţional incluziv şi intercultural;

- 244 copii incluşi în învăţământul primar, au beneficiat de servicii de educaţie alternativă, informală, nonformală de tip “şcoală după şcoală”, remediere şcolară, educaţie pentru sănătate, consiliere psihopedagogică şi educaţională din care:

§  12 copii (6 fete şi 6 băieţi) au format ansamblul cultural-artistic al Centrului ce poartă denumirea „Fete şi băieţi frumoşi”;

§  4 tineri romi au format Taraful artistic al Centrului (componenţa Tarafului: acordeonist, violonişti şi organist);

     În vederea rezolvării problemelor sociale şi juridice, personale şi de grup, s-a oferit consiliere juridică, asistenţă socială, mediere şi sprijin tuturor membrilor comunităţii cartierului Bora asfel că:

§  au crescut premisele dezvoltării personale, profesionale ale copiilor aparţinând comunităţii rome;

§  realităţile culturale şi sociale ale romilor din cartierul Bora au fost cunoscute de către cetăţenii municipiului Slobozia şi de către autorităţile locale prin acţiunile desfăşurate în cadrul Centrului Multifuncţional, precum şi prin deplasările efectuate cu diferite ocazii în instituţii de interes local;

§  s-au desfăşurat activităţi de consiliere în vederea dobândirii actelor de identitate şi a unor drepturi de asistenţă socială;

§  a crescut stima de sine în rândul comunităţii rome;

§  membrii comunităţii au înţeles rolul educaţiei şcolare în procesul de dezvoltare a personalităţii umane, înregistrându-se o creştere a numărului de fete de etnie romă care au accesat serviciile educaţionale oferite atât în unităţile şcolare, cât şi în centru (de menţionat cutumele specifice comunităţii rome din cartierul Bora, în sensul că fetele nu aveau permisiunea familiei de a urma o instituţie de învăţământ);

§  s-a diminuat decalajul educaţional între populaţia minoritară şi cea majoritară, inclusiv diferenţele de gen.

 

 

MESAJ DE ÎNCHEIERE

Este esențial, ca toți copiii să urmeze cursurile unei instituții de învățământ, pentru ca la vârsta optimă să poată accesa piața muncii și să-și asigure cel puțin independența financiară.

Toți factorii implicați în acest proces, părinții, cadrele didactice, asociațiile, instituțiile de interes public, să conlucreze activ și conștient, pentru ca educația școlară să fie continuată de copii, într-un număr cât mai mare. Sub impactul constrângerilor materiale, de diferite tipuri cu care se confruntă familiile din comunitatea cartierului Bora și sub impactul atitudinilor de marginalizare întâlnite în diferite locuri, calea incluziunii riscă să se închidă. Tocmai de aceea, noi, personalul Centrului Multifuncțional cartier Bora, considerăm că rolul învățământului este de a da fiecărui copil educația potrivită, pentru că toți copiii sunt speciali, în sensul că fiecare are nevoile și potențialul său.