Centrul Bora

 

PREZENTARE GENERALA

 

Motto:  „Copiii sunt conștiința omenirii, și ea are obligația de a asigura copilul cu tot ce este mai bun!”

DECIZIE

 

Aprobarea materialului informativ privind activitatile derulate/serviciile oferite in cadrul Centrului Multifunctional cartier Bora Slobozia

 

Centrul Multifuncţional cartier Bora a fost înfiinţat în urma realizării de către Primăria Municipiului Slobozia a unui proiect în  anul 2012, în cadrul „Programului De Intervenții Prioritare” finanțat de Guvernul României prin Fondul Român de Dezvoltare Socială, cu o valoare totală de 164.240 euro.  Parteneri ai proiectului alături de Primăria Municipiului Slobozia au fost Grupul de iniţiativă al romilor din cartierul Bora și Organizația „Dreptate și Frăţie” Ialomiţa. 

Centrul a fost creat în vederea prevenirii abandonării copilului de către familia aflată în situaţie de risc sau dificultate  (lipsa educaţiei, situaţie materială precară, conflicte în familie), cât şi în vederea prevenirii abandonului şcolar, cu respectarea Standardelor Minime de Calitate aplicabile conform Ordinului nr. 24 din 04 martie 2004. Prin crearea centrului s-a asigurat un cadru optim pentru integrarea şcolară a copiilor, pentru creşterea performanţelor şcolare, pentru a ridica interesul părinţilor faţă de educaţia şcolară – ca factor important în dezvoltarea personală a copiilor. 

Scopul serviciului social este de a oferi servicii adecvate precum: îngrijire pe timpul zilei, remediere școlară, educaţie tip “școală după școală”, instruire educaţională, activităţi pentru formarea de deprinderi şi comportamente civice şi sociale, activităţi artistice, activităţi de consiliere psihopedagogică şi educaţională, activităţi de consiliere juridică şi asistenţă socială, programe educative şi distractive. Centrul ajută unitatea şcolară în procesul de integrare şcolară si promovează cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor rome.

• Beneficiarii serviciilor sociale 

a) copii aflaţi în situaţii de dificultate, risc de excluziune socială, risc de abandon familial, risc de abandon şcolar; copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani care frecventează o instituţie de învăţământ, de la Clasa Pregătitoare la Clasa a VIIIa.

Ca măsură de protecţie specială: au prioritate copiii care au beneficiat şi nu mai beneficiază de una din măsurile de protecţie: instituţionalizare, plasament la asistent maternal profesionist, plasament/încredinţare la rude.

b) adulții din comunitatea cartierului Bora - consiliere şi sprijin.

Serviciul social "Centrul Multifuncțional cartier Bora, Slobozia", situat la adresa Str. Prelungirea Măgurii, Nr.6, cartier Bora, Slobozia, cod serviciu social 8891 CZ – C - II, al furnizorului Primăria Municipiului Slobozia, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia, este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi este licenţiat conform Licenţei de Funcţionare seria LF, Nr. 0004065 emisă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

Centrul Multifuncţional este situat în mijlocul comunităţii cartierului Bora, dispune de 1.800 mp teren, din care suprafaţa construită a clădirii P+1 este de 98.34 mp iar cea desfăşurată 207,15 mp. Clădirea dispune de 4 săli de curs, 1 birou consiliere psihopedagogică, juridică și asistență socială, 1 arhivă și anexe.

În curtea centrului este amenajat un foişor şi un spaţiu de joacă destinat copiilor, dotat corespunzător.

Este esențial, ca toți copiii să urmeze cursurile unei instituții de învățământ, pentru ca la vârsta optimă să poată accesa piața muncii și să-și asigure cel puțin independența financiară. Sub impactul constrângerilor materiale, de diferite tipuri cu care încă se confruntă familiile din comunitatea cartierului Bora și sub impactul atitudinilor de marginalizare încă întâlnite în diferite locuri, calea incluziunii riscă să se închidă.

Tocmai din acest motiv, considerăm că rolul învățământului este de a da fiecărui copil educația potrivită, pentru că toți copiii sunt speciali, în sensul că fiecare are nevoile și potențialul său.