Material informativ privind activităţile desfăşurate şi serviciile oferite

în cadrul Centrului de Îngrijire de Zi Slobozia 

                 Locaţia Centrului de Îngrijire de Zi Slobozia

            Centrul de Îngrijire de Zi este situat în municipiul Slobozia, județul Ialomița. Clădirea este amplasată pe Șoseaua Nordului, nr.4, din cartierul ,,500 apartamente,, ,cartier locuit în proporție de 90% de familii aflate în dificultate. Centrul dispune de 1059 mp teren, iar suprafaţa construită a clădirii P+1 este de 311 mp. Clădirea dispune de 1 birou șef centru, 4 săli de curs, 1 sală activități extrașcolare, 1 cabinet psihologic, 1 cabinet medical, 1 birou asistență socială, 1 birou administrativ, 1 spălătorie, 1 bucătărie, 1 sală de mese și anexe. În curtea centrului este amenajat un spaţiu de joacă destinat copiilor, dotările sunt corespunzătoare oferind totodată protecție celor ce îl utilizează.

     Înființarea/Organizarea Centrului de Îngrijire de Zi Slobozia

    Serviciul social "Centrul de Îngrijire de zi Slobozia", cod serviciu social 8891 CZ–C-II, al furnizorului Primăria Municipiului Slobozia, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia, este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi este licențiat conform Licenţei de Funcţionare Nr.0004055 emisă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în anul 2017. 

      Proiectul pentru înființarea serviciului ,,Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia,, a fost depus  în luna martie 2001 în cadrul programului ,,Copiii mai întâi-PHARE RO,, , iar semnarea contractului a avut loc în data de 11 octombrie 2001, dată la care a avut loc demararea punerii în practică a proiectului finanțat de Uniunea Europeană. În luna septembrie 2002, Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia a început să ofere servicii beneficiarilor selectați. Primăria Municipiului Slobozia s-a angajat să preia și să finanțeze activitățile din proiect, în aceleași condiții de organizare, acordare a serviciilor și funcționare.

În anul 2006, Primăria Municipiului Slobozia a predat Centrul de Zi Serviciului Public de Asistență Socială Slobozia (în prezent Direcția de Asistență Socială Slobozia) pentru administrare. 

     Scopul serviciului social este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor care se află în situație de risc de separare de familia lor, prin asigurare pe timpul zilei, pe o perioadă determinată de timp a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere psihologică și educare pentru părinți și reprezentații legali, precum și alte persoane care au în îngrijire copii. 

    În prezent în cadrul centrului sunt înscrişi 30 de copii, cu vârste cuprinse între 6 şi 14, de la clasa pregătitoare la clasa a VIII a,  copii care frecventează zilnic unitățile de învățământ din municipiul Slobozia. (solicitările de înscriere se realizează atât în perioada vacanțelor cât și în timpul anului școlar).

  

    Serviciile acordate în Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia

Ÿ  îmbunătățirea nivelului de educație și a comportamentului social

Ÿ  instruire educațională, activități pentru formarea de deprinderi și comportamente sociale și civice

Ÿ  activități de consiliere psihologică, orientare școlară și profesională

Ÿ  activități recreative și de socializare

Ÿ  rezolvarea problemelor sociale, activități de consiliere socială

    Beneficiarii serviciilor sociale oferite în Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia

Ÿ  copiii aflați în situații de dificultate, risc de excluziune socială, risc de abandon familial și școlar; copii cu vârste cuprinse între 6-14 ani care frecventează o instituție de învățământ din muncipiul Slobozia

Ÿ  reprezentanții legali ai beneficiarilor - consiliere și sprijin

                Condiţiile de acces/admitere  în  Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia

Ÿ  acte necesare: cerere de admitere, semnată de unul din părinții copilului și aprobată de conducătorul centrului sau documente prin care se evidențiază referirea copilului către centru, în original

Ÿ  acte de stare civilă, după caz: certificat de naștere copil, carte de identitate a copilului, carte de identitate a părinților în copie

Ÿ  adeverință medicală pentru toți membrii familiei

Ÿ  adeverință de frecventare a unei unități de învățământ din muncipiul Slobozia

Ÿ  anchetă socială efectuată la domiciliul familiei beneficiare

Ÿ  contractul de furnizare de servicii sociale

Ÿ  vâsta admisă a beneficiarului: 6-14 ani

Ÿ  situația financiară a familiei: venitul/membru de familie să fie încadrat sub salariu mediu pe economie

Ÿ  situația școlară a copilului: au prioritate copiii cu risc de abandon școlar

Ÿ  domiciliul familiei să fie situat în municipiul Slobozia

Ÿ  măsuri de protecție: au prioritate copiii care au beneficiat și nu mai beneficiază de una din măsurile de protecție: instituționalizare, plasament la asistent maternal profesionist, plasament/încredințare la rude.

 

    Servicii acordate/activităţi desfășurate cu beneficiarii Centrului de Îngrijire de Zi Slobozia

 

  1. Activități de îngrijire și securitate pe timpul zilei

 - programul zilnic de activitate se desfășoară de luni-vineri între orele 07:30-18:00; programul destinat copiilor variază în funcție de fiecare unitate de învâțământ în parte

 - activități de consolidare în vederea formării și consolidării deprinderilor de igienă personală, de autoservire și autogospodărire a copiilor (exerciții-joc privind deprinderi de igienă alimentară, sanitară, vestimentară și a încălțămintei, deprinderi de întreținere și igienizare a spațiului de locuit și de activitate).

 

                                  

 

  2. Activități de prevenire a abandonului școlar,familial și social

 - depistarea precoce a familiilor vulnerabile din municipiul Slobozia (familii monoparentale, familii cu resurse financiare limitate/inexistente, familii cu mulți copii) - anchete sociale la domiciliu

- înregistrarea în cadrul centrului de zi a copiilor cu deviații de comportament, absenteism școlar și risc de abandon familiar (caz recent deosebit-familie cu 4 copii aflați în situație de risc deosebit de ridicat de abandon familial și școlar)

- ansamblu de măsuri în domeniul educației, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării și de modelare a comportamentului (activități instructiv-educative, consiliere socială și psihologică oferită copiilor și reprezentanților legali ai acestora, activități recreative și de socializare) 

 3. Activități privind diminuarea ratei vagabondajului și a delincvenței juvenile

 -înregistrarea în cadrul centrului a copiilor cu deviații de comportament

-utilizarea de metode individuale de lucru cu beneficiarii care au nevoie de atenție deosebită și elaborarea de instrumente de monitorizare și evaluare a performanțelor acestora (diagnoză socială și educațională, istoricul social, consiliere, observație, ascultare activă)

-comunicări strânse cu familiile copiilor și instituțiile de învățământ frecventate de aceștia (vizite la domiciliul acestora/vizite ale reprezentanților legali în cadrul centrului/vizite în cadrul instituțiilor de învățământ)

-evaluări ale beneficiarilor pentru identificarea și definirea  problemelor/nevoilor/dificultăților cu care aceștia se confruntă (evaluare inițială, evaluare psihologică și socială, evaluare educațională, orientare socio-profesională) 

 4. Activități privind creșterea responsabilității părinților pentru educarea copiilor

 - menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită, alte persoane importante pentru copii

- consiliere și sprijin necesare familiei copilului beneficiar

- activități comune centru-familie (sărbătorirea zilelor de naștere ale beneficiarilor în cadrul centrului, activități de socializare, serbări școlare, acțiuni cu un puternic impact pozitiv asupra relațiilor dintre părinți/bunici și copii)


        

  

  5. Activități recreative și de socializare 

- jocuri interactive desfășurate în interior și în aer liber                   - concursuri tematice

- activități de creație                                                                          - activități de dezvoltare a abilităților practice

- concursuri tematice                                                                         - activități pentru dezvoltarea personală

- activități sportive                                                                             - activități muzicale și teatrale

 

     

  6. Parteneriate educaționale 

Ÿ   Parteneriat educațional realizat împreună cu Muzeul Agriculturii Slobozia

- antrenarea beneficiarilor în desfășurarea diverselor activități-acțiuni demonstrative, ateliere de lucru (încondeierea ouălor, modelare și decorare vase de lut, împletituri de sfoară și cânepă, picturi pe linguri de lemn), proiecții de filme documentare

Ÿ  Acord de parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Slobozia

- derulare de programe și proiecte privind educația pentru sănătate a beneficiarilor, personalului și părinților din  cadrul centrului 

Ÿ  Parteneriat educațional cu Liceul de Arte ,,Ionel Perlea,, Slobozia

- cele două instituții colaborează activ în vederea diagnosticării și prevenirii situațiilor de risc ale copiilor înscriși în cadrul instituției de învățământ: CES-dificultăți de învățare, situație financiară precară/lipsa acesteia, marginalizare socială, reabilitare comportamentală (5 beneficiari înscriși în cadrul centrului în an școlar 2018-2019)

Ÿ  Proiect de parteneriat educațional ,,Consumator informat-viitor asigurat,,-educație pentru calitatea produselor-Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Ialomița

- familiarizarea beneficiarilor cu drepturile fundadamentale ale consumatorilor

- acțiune de informare și consiliere în domeniul protecției consumatorului la Centrul de Zi (,,Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor,,) -martie 2019

 

      

 

Ÿ  Proiect de parteneriat educațional cu Biblioteca Județeană ,,Ștefan Bănulescu,, Ialomița

- conștientizarea în rândul beneficiarilor a rolului pe care sistemele de educație și formare oferite de cele două instituții îl au în dezvoltarea personală a acestora

- acțiune de voluntariat inițiată de Biblioteca Județeană în colaborare cu Consiliul American pentru Educație Interanțională. Proiectul 4/4 pentru prieteni a avut loc cu ocazia Zilei Voluntariatului-donații (pachete cu dulciuri) pentru un număr de 20 de copii din cadrul centrului; activități ce au scos în evidență valorile prieteniei (aprilie 2019)

  

    

 

Ÿ  Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială ,,Sfântul Andrei,, Slobozia

-dezvoltarea abilităților sociale ale beneficiarilor

-dezvoltarea atitudinilor prosociale ale copiilor, a înțelegerii problemelor acestora aflați în situații speciale; promovarea acțiunilor de caritate

 

      

Ÿ  Proiect de parteneriat pentru prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării în rândul beneficiarilor-Poliția Municipiului Slobozia

- consțientizarea beneficiarilor asupra consecințelor care decurg din săvârșirea unor fapte antisociale

 

  7. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

   Serviciul social ,,Centrul de Îngrijire de Zi,, funcționează cu un număr de 10 angajați contractuali-total personal, înființat prin proiectul PHARE RO 9905.02./11.10.2001 din care:

a) personal de conducere: șef centru - 1 post

b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar -2 educatori, 1 asistent social și 1 asistent medical - 4 posturi

c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire - 1 administrator, 2 lenjerese-spălătorese, 1 îngrijitor și 1 bucătar - 5 posturi

     Asigurându-i copilului pe timpul zilei îngrijire, hrană, asistare educațională, consiliere și sprijinind familia să își exercite responsabilitățile parentale, se reduc șansele de abandon și instituționalizare și în același timp cresc posibilitățile de dezvoltare normală și integrare socială ale copilului.

    

Beneficiarii servesc în fiecare zi 1 prânz și 1 gustare

Toate serviciile oferite în cadrul centrului sunt suportate integral din bugetul local, fără contribuție financiară din partea beneficiarilor/reprezentanților legali!               

 

Documente - Format electronic :