VENITUL MINIM GARANTAT

CADRUL LEGAL: Legea 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: persoane singure/familii care nu au venituri sau au venituri sub venitul minim garantat: 142 lei pentru 1 persoană, 255 lei pentru 2 pers., 357 pt. 3 pers., 442 lei pt 4 pers., 527 lei pt. 5 pers…;

ACTE NECESARE (în copie):

 • Cerere și declarație pe proprie răspundere
 • Actele de identitate ale solicitanților
 • Certificatele de naștere ale copiilor
 • Certificatul de căsătorie sau livretul de familie
 • Hotarâre definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului – de tutore sau curator
 • Acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o forma de invățământ
 • Acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în intreținere
 • Adeverința de la Oficiul Forțelor de Muncă din care să reiasă că solicitantul nu a refuzat un loc de muncă sau un program de formare profesională
 • Adeverință medicală din care să reiasă capacitatea sau incapacitatea de muncă a beneficiarului
 • Venituri nete realizate (adeverința privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de șomaj, cupon alocație de stat, etc)
 • Certificat de atestare fiscală privind bunurile deţinute;
 • Adeverinţă de la Biroul Agricol ;

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate și documente referitoare la componența familiei și venituri pentru partenerul solicitantului.