ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII

 

CADRUL LEGAL: Legea 61/1993 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: copiii în vârstă de până la 18 ani(peste 18 ani, elevi la cursuri de zi)

ACTE NECESARE:

·         Cerere TIP - (download format electronic)

·         Cărţi de identitate părinţi – original și copie

·         Certificat de naştere copil – original și copie

·         Livret de familie – original și copie, actualizat (Sa apara toti membrii familiei)

·         Un dosar cu sina

·         Extras de cont titular dosar

·         În situaţia în care copilul este născut în strainătate, se solicită negaţie din ţara respectivă si o declaratie pe propria raspundere

·         Pentru minorii care au implinit deja varsta de 14 ani este necesara si cartea de  identitate

·         Pentru alocaţia dublă: certificat de încadrare în grad de handicap

 

ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

 

CADRUL LEGAL: Legea 277/2010 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: familii cu copii în vârstă de până la 18 ani, cu un venit net lunar pe persoană sub 530 lei,

ACTE NECESARE: 

·        Cerere – declaraţie pe propria răspundere;

·       Actele de identitate ale solicitanţilor: cărţi de identitate, certificatele de naştere ale părinţilor şi copiilor (original si copie);

·       Certificatul de căsătorie(original si copie);

·        Livretul de familie(original si copie);

·        Hotărârea definitivă de încredinţare a minorilor, de plasament familial, de adopţie potrivit legii după caz  (original si copie);

·        Hotarare judecatoreasca definitiva de divort, certificat de deces sau adeverinta de la Penitenciar pentru sotul arestat, daca este cazul (copie si original);

·        Acte din care să rezulte că un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ ( adeverinţa de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie ; fac excepţie copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovada eliberată de autorităţile competente care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ prevăzută de lege);

·        Acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în componenţa familiei (original si copie);

·        Venituri nete realizate (în luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare menţionate în formularul de cerere: adeverinţe privind salariul net realizat, cupoane de pensie, cupon ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc.

·        Cupon pensie de intretinere, daca este cazul;

·        Certificat de atestare fiscală privind bunurile deţinute

·        Adeverinţă de la Biroul Agricol

·        Alte acte solicitate, după caz, de salariaţii Serviciului Beneficii Sociale

·        2 dosare cu sina

·         În cazul uniunii consensuale (concubinaj) -considerată familie beneficiară- vor fi prezentate şi documente privind partenerul solicitantului ( act de identitate, certificat de naştere, dovezi privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap