Beneficii Sociale

Directia de Asistenta Sociala

Beneficii Sociale

 • Alocatia de stat pentru copii

  Directia de Asistenta Sociala

   

    Acte necesare :

   

  Ø   Cerere tip 

  Ø   Copie acte de identitate părinţi 

  Ø   Copie certificat de naştere copil

  Ø   Copie livret de familie actualizat

  Ø   Dosar de încopciat

  Ø   Extras de cont în cazul în care doriţi ca alocaţia sa fie virată într-un cont bancar

   

  Ø   Pentru copiii născuţi în străinătate: daca reprezentanţii legali au avut sau au calitatea de lucratori migranţi într-unul din statele membre ale UNIUNII EUROPENE sunt necesare:

  -         documente justificative: privind  adresa şi numerele de asigurare din celălalt stat membru al U.E.

  -         declaraţie pe propria raspundere dacă părinţii au lucrat/lucrează în alt stat membru al U.E.

  Alte situaţii:

  -         declaraţii pe propria răspundere dacă părinţii nu au avut activitate şi reşedinţă in statul membru al U.E.

   

   (Actele se depun la sediul Direcţia de Asistenţă Sociala Slobozia din str. Al. Odobescu, nr. 1, luni – joi între orele 8.00 – 16.30 ; vineri 8.00 – 14.00 )

   

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • Alocatia de sustinere a familiei

  Directia de Asistenta Sociala

   

                             ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE

  ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI,

   

  conform Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  cerere tip de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei;

  Certificat Fiscal eliberat de Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Slobozia, pentru toţi membrii familiei majori;

  pentru persoanele care nu au domiciliu în Slobozia, Certificat Fiscal de la Primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte bunurile deţinute (clădiri, terenuri, autoturisme, etc.) şi adeverinţă din care să rezulte că nu au depus cerere şi declaraţie pe propria răspundere în vederea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei;

  carte de identitate/certificat înmatriculare autoturism, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri (copie şi original);

  acte doveditoare de venit:

   - pentru salariaţi, adeverinţă eliberată de angajator, în care se va specifica salariul net, realizat în luna anterioară depunerii cererii şi dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă;

   - pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj: talon şomaj + copie decizie;

   - pentru pensionari: talon pensie + copie decizie;

   - pentru persoanele aflate în indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 ani/stimulent, adeverinţă eliberată de AJPIS Ialomita;

   - orice alt act doveditor de venit;

  pentru persoanele care nu realizează nici un fel de venituri, declaraţie notarială pe propria răspundere sau adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomita;

  pentru copii de vârstă şcolară: adeverinţă elev;

  pentru preşcolari: cupon alocaţie de stat/ extras de cont (dovadă virament alocaţie de stat în cont);

  hotărâre judecătorească de divorţ/ încredinţare minori, pentru familia monoparentală;

  hotărâre definitivă de încredinţare a adopţiei/ de încredinţare în plasament familial a minorilor;

  dovada prin care soţul/soţia sunt arestaţi preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

  certificat de încadrare intr-un grad de handicap(copie şi original);

  carte de identitate- soţ, soţie şi copii cu vârsta peste 14 ani (copie şi original);

  certificat de naştere pentru toţi membrii familiei (copie şi original);

  certificat de căsătorie (copie şi original);

  livret de familie- eliberat de Serviciul Stare Civilă(copie şi original);

  dosar cu şină.

  pentru plata în cont bancar- extras de cont, pe numele solicitantului.

  În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia, ca în termen de maxim 15 zile, să comunice în scris modificările intervenite.

  PLAFON LEGAL < 557 lei ( venit net lunar pe membru de familie)

   

  LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

  DREPTULUI LA ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

   

  (Anexa nr. 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare)

   Bunuri imobile:

  * Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, ori alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat, etc.;

  * Terenul intravilan sau extravilan pe care se află locuinţa de domiciliu şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală.

    

  Bunuri mobile:

  Autoturism/Autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

  Mai mult de un autoturism /motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

  Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

  Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”;

  Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

  Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

  Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

   Depozite bancare:

  Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzilor;

   Terenuri/animale şi/ sau păsări.

  Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de

  1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

  • În cazul în care familia formată din soţ, soţie/bărbatul şi femeia necăsătoriţi sau persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia are în proprietate, închiriere, comodat sau în altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută la art. 8 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta nu beneficiază de alocaţie.

  În situaţia în care solicitantul, la data solicitării alocaţiei pentru susţinerea familiei este beneficiar de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de ajutor pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează formularul de cerere prevăzut în Anexa nr. 1a la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

   

  Venituri care nu sunt luate în calcul la stabilirea venitului net al familiei, aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:

  -  Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Ajutoarele de stat acordate în baza O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare;

  -  Bursele şcolare;

  -  Sumele acordate în baza art. 51 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/201, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Stimulentul educaţional, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sub formă de tichet social oferit pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;

  - Sprijinul financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie social “Bani de liceu” cu modificările şi completările ulterioare;

  - Sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială “Bursa Profesională” prevăzut de H.G. nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevi care frecventează învăţământul professional, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.

  De alocaţia pentru susţinerea familiei pot beneficia familiile format din soţ, soţie/bărbatul şi femeia necăsătoriţi sau persoanele singure şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora care realizează venituri de până la 530 lei/membru de familie, cuantum stabilit în funcţie de venitul net lunar, respectiv numărul copiilor în vârstă de până la 18 ani, care frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care întrerup din motive medicale şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

  • Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învăţământ organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi dovada eliberată de secretariatele comisiilor pentru protecţia copilului, prin care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege.

  • Dacă unul dintre copiii aflaţi în întreţinerea familiei format din soţ, soţie/bărbatul şi femeia necăsătoriţi sau a persoanei singure, din alte motive decât cele medicale, nu frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului net al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţiase va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

   

  Numar telefon Birou  - 0729440068

   

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • Acordarea indemnizatiei pentru cresterea si ingrijirea copilului

  Directia de Asistenta Sociala

   

    ACTE NECESARE

  pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru creşterea copilului conform

  OUG 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare

   

  Cerere tip de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi declaraţiile pe propria răspundere(se ridică de la sediu );

  Carte identitate - soț si soție – original și copie;

  Certificat de căsătorie – original şi copie;

  În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, se va prezenta anchetă socială efectuată de către Serviciul Autoritate Tutelară. Actele necesare în vederea obţinerii anchetei sociale (copie adeverinţă angajator/elev/student, copii BI/CI părinţi, copie certificat naştere copil) se depun la Registratura Primăriei Municipiului Slobozia;

  Certificat de naştere copil pentru care se solicită dreptul – original şi copie;

  Certificatele de naştere ale celorlalţi copii – original şi copie;

  Certificat de încadrare în grad de handicap, după caz – original şi copie;

  Acte doveditoare, după caz, privind componenţa familiei, filiaţia copiilor, situaţia lor juridică – (original şi copii), Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, Hotărâre judecătorească de încuvinţare a adopţiei, Hotărâre judecătorească sau hotărâre D.G.A.S.P.C pentru măsura plasamentului, plasamentului în regim de urgenţă, Hotărâre judecătorească de instituire a tutelei sau hotărâre a autorităţii tutelare, Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile

  Adeverinţă (anexa2) eliberată de angajator sau alte autorităţi competente din care să rezulte că persoana îndreptăţită realizează/a realizat venituri cu caracter salarial, sau a frecventat cursurile de zi – în ultimii 2 ani- şi nu a repetat anul scolar ale unei institutii de stat sau particulare acreditate (adeverinta tip pt eleve/ student se ridică de la sediu)

  Adeverință eliberată de Administraţia Financiară privind veniturile realizate în anul fiscal

  anterior celui în care s-a născut copilul precum și venitul estimat în anul fiscal în care s-a născut copilul, dovada suspendării activităţii precum și copie după declarația unică, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole

  Dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaților unici, privind veniturile realizate de aceștia

  Adeverință eliberată de Administraţia Financiară din care să rezulte veniturile realizate, data începerii activității precum și data suspendării, în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

  Decizia de suspendare a activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către angajator/decizie încetare activitate;

  Indemnizaţia se poate vira într-un cont bancar - extrasul de cont trebuie adus în copie pe numele

  solicitantului

  Dosar de carton cu şină

  În cazul în care intră tata în concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului trebuie prezentată şi adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada în care a fost sau nu platită indemnizaţia de maternitate (adică concediul prenatal si postnatal) sau declarația tip pentru mamele care nu au beneficiat de indemnizaţia de maternitate.

  Beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este obligat să comunice AJPIS Ialomita în scris orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.

  Potrivit prevederilor O.U.G nr.111/2010, cu modificările şi completările ulterioare persoanele care au realizat timp de 12 luni din ultimele 24 de luni anterioare datei naşterii copilului venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală,venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit, pot beneficia de:

  concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani , precum şi o indemnizaţie lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, care nu poate fi mai mică de 1250 lei.

  Părintele care se reîntoarce la muncă cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, are dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum de 650 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

  Acordarea pe baza netransferabilă de cel puţin o lună, a dreptului la concediul pentru creşterea copilului se aplică parinţilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia după cum urmează:

  a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

  b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. Solicitarea concediului de către celălalt părinte se face pe bază de cerere şi documente doveditoare cu cel puţin de 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

  În situaţia în care persoana îndreptăţită nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, acesta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv

  A.J.P.I.S Ialomita cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani (în cazul copilului cu handicap). Dacă dreptul propriu la concediu şi indemnizaţie nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului acordat primului părinte se reduc cu o lună.

  Precizări referitoare la termenele de depunere a cererilor:

   Indemnizaţia pentru creşterea copilului:

  • a) începând cu ziua următoare celei în care încetează conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată;

  • b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată, în cazul peroanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

  • c) începând cu data adopţiei, a insituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

  • d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a, b, c.

  • Solicitarea concediului de către celălalt părinte se face pe bază de cerere şi documente doveditoare cu cel putin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

   

  Numar telefon Birou  - 0729440068

   

   

  DOCUMENTE ATASATE

   

 • Acordarea stimulentului de insertie lunar

  Directia de Asistenta Sociala

   

    ACTE NECESARE

  pentru acordarea stimulentului de inserție conform OUG 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare

  Cerere tip;

  Carte identitate - soț si soție – original și copie;

  Certificat de căsătorie – original şi copie;

  În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, se va prezenta anchetă socială efectuată de către Serviciul Autoritate Tutelară. Actele necesare în vederea obţinerii anchetei sociale (copie adeverinţă angajator/elev/student, copii BI/CI părinţi, copie certificat naştere copil) se depun la Registratura Primăriei Municipiului Slobozia;

  Certificat de naştere copil pentru care se solicită dreptul – original şi copie;

  Certificatele de naştere ale celorlalţi copii – original şi copie;

  Certificat de încadrare în grad de handicap, după caz – original şi copie;

  Acte doveditoare, după caz, privind componenţa familiei, filiaţia copiilor, situaţia lor juridică – (original şi copii), Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, Hotărâre judecătorească de încuvinţare a adopţiei, Hotărâre judecătorească sau hotărâre D.G.A.S.P.C pentru măsura plasamentului, plasamentului în regim de urgenţă, Hotărâre judecătorească de instituire a tutelei sau hotărâre a autorităţii tutelare, Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile;

  Adeverinţă eliberată de angajator sau alte autorităţi competente din care să rezulte că persoana îndreptăţită și-a reluat activitatea și va realiza venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal- în cazul persoanelor care au beneficiat de indemnizație de creștere copil;

  Adeverinţă (anexa 2) eliberată de angajator sau alte autorităţi competente din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat venituri - în cazul persoanelor care nu au beneficiat de indemnizație de creștere copil;

  Decizia de încetare a supendării activității (reluare a activităţii) - copie certificată pentru

  conformitate cu originalul de către angajator ;

  Adeverinţă că a beneficiat de indemnizaţie/stimulent eliberată de A.J.P.I.S. Ialomita;

  Beneficiarul stimulentului de inserţie este obligat să comunice în scris AJPIS Ialomita orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.

  Stimulentul de inserție se poate vira într-un cont bancar - extrasul de cont trebuie adus în copie pe numele solicitantului;

  Dosar de carton cu şină.

  Potrivit prevederilor O.U.G nr.111/2010, cu modificările şi completările ulterioare persoanele care au realizat timp de 12 luni din ultimele 24 de luni anterioare datei naşterii copilului venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit, pot beneficia de:

  concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani , precum şi o indemnizaţie lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, care nu poate fi mai mică de 1250 lei. Părintele care se reîntoarce la muncă cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, are dreptul la un stimulant de inserţie în cuantum de 650 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

  Acordarea pe baza netransferabilă de cel puţin o lună, a dreptului la concediul pentru creşterea copilului se aplică parinţilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia după cum urmează:

  a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

  b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. Solicitarea concediului de către celălalt părinte se face pe bază de cerere şi documente doveditoare cu cel puţin de 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

  În situaţia în care persoana îndreptăţită nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, acesta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respective A.J.P.I.S Ialomita cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani (în cazul copilului cu handicap). Dacă dreptul propriu la concediu şi indemnizaţie nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului acordat primului părinte se reduc cu o lună.

  Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:

  • a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea

  profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, dacă cererea este depusă în

  termen de 30 de zile calendaristice de la acea dată;

  • b)de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile calendaristice

  de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

  • c)de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 30 zile calendaristice de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

  • d)începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia se suspenda, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;

  • e)de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit.a), b), c), d).

   

  Numar telefon Birou  - 0729440068

   

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • Distribuirea laptelui praf pentru nou nascuti

  Directia de Asistenta Sociala

   

    ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA

  LAPTELUI PRAF:

   

   

  - B.I/C.I /C.I.P.– mama/tata /reprezentant legal – original, Certificat de nastere minor – original;

  - reţetă prescrisă de medicul de familie cu numărul de cutii alocate/copil – original;

   

   

  Laptele praf formula pentru sugari se acorda gratuit, in conformitate cu normele metodologice ale Legii nr. 321/2001

   

  Articolul 1

   

  Laptele praf formulă pentru sugari se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicul de familie, numai pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern şi care se încadrează în următoarele criterii:

   

  a) cu mame care prezintă contraindicaţii ale alăptării (boli grave: TBC pulmonar activ, neoplazii, caşexie, septicemie, boli psihice grave, epilepsie, eclampsie, scleroză în plăci, insuficienţă renală, hepatică sau cardiacă, diabet zaharat decompensat, tireotoxicoză, mamă infectată cu HIV, tratamente cu citostatice, diazepine, anticonvulsivante, anticoagulante, radioizotopi, consum de droguri sau dependenţă de alcool, tutun care determină intoxicaţii ale copilului);

  b) copii sănătoşi la care se constată o creştere nesatisfăcătoare (sub limita inferioară a normalului vârstei), datorită absenţei laptelui matern. Creşterea nesatisfăcătoare a copilului va fi consemnată în fişa de consultaţie medicală a acestuia, după evaluarea, de către medicul de familie/medicul specialist pediatru sau neonatolog, a tehnicii de alăptare şi a curbei ponderale. Decizia privind acordarea laptelui praf se ia numai dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  b.1) copilul nu a recuperat greutatea de la naştere după două săptămâni de viaţă;

  b.2) copilul cu vârsta cuprinsă între 0-8 luni creşte în greutate cu mai puţin de 500 g/lună;

  b.3) copilul cu vârsta mai mare de 8 luni creşte în greutate cu mai puţin de 250 g/lună;

  c) copil adoptat sau aflat în familie de plasament;

  d) cu mamă decedată.

   

   

  DOCUMENTE ATASATE

   

 • Acordarea de tichete sociale la cerere, pentru copii din familii defavorizate care frecventeaza gradinita

  Directia de Asistenta Sociala

   

    

   Servicii Stimulent educational - Tichet social pentru gradinita

   

  CADRUL LEGAL - Legea 248/2015 cu modificările şi completările ulterioare

   BENEFICIARI: Copiii care frecventeaza in mod regulat unitatile de invatamant prescolar si care provin din familii defavorizate

  Acte necesare :

  Ø   Cerere tip;

  Ø   Copie acte de identitate solicitant (CI soţ şi soţie);

  Ø   Copie certificat de căsătorie;

  Ø   Copie certificat de naştere copil/copii;

  Ø   Copie livret de familie actualizat;

  Ø   Copie Hotărâre judecătorească divorț/adopție/încredintare copii, etc ;

  Ø   Dovada înscrieri la grădiniță ;

  Ø   Adeverinta de venit net pentru parinti, (Venit net / membru de familie maxim  284lei);

  Ø   1 Dosar de incopciat

   

  -          Pentru anul scolar 2020-2021, valoarea tichetelor sociale este de 50 lei/beneficiar/luna an;

   

  Tichetele sociale vor fi utilizate exclusiv pentru :

   

  a) achizitioarea de alimente ;

  b) achizitionarea de imbracaminte si incaltaminte pentru copii ;

  c) achizitionarea de rechizite pentru copii.

  d) achizitionarea de produse de curatenie și igiena pentru copii ;

   

   

  ·         In termen de 15 zile de la ridicarea tichetelor, se va face dovada modului in care au fost chletuiti banii prin chitante, facturi sau bonuri fiscale.

   

  ·         Reprezentantii legali ai copilului au obligatia de a aduce la cunostinta DAS Slobozia orice modificare privind veniturile, bunurile aflate in proprietate/folosinta sau componenta familiei, in cel mult 5 zile lucratoare de la apartia modificarii.

   

  Ø  Neîndeplinerea tuturor obligatiilor mentionate mai sus duce la suspendarea/ incetarea dreptului.

   

  Numar telefon Birou  - 0729440068

   

  DOCUMENTE ATASATE

   

 • Acordarea de tichete sociale la cerere, pentru copii din familii defavorizate care frecventeaza scoala

  Directia de Asistenta Sociala

   

    

  Tichete sociale în cadrul proiectului ‘Eu vreau să merg la școală !’ 

   

  CADRUL LEGAL: HCl 219/2013 cu modificările şi completările ulterioare;

  BENEFICIARI: Copiii inscrisi in ciclul primar(inclusiv clasa pregatitoare) si gimnazial, ce provin din familii care se confrunta temporar cu probleme financiare si materiale, determinate de o situatie precara si care prezinta risc crescut de abandon scolar, familia avand domiciliul stabil, potrivit actelor de identitate, pe raza municipiului Slobozia si indeplineste conditiile de eligibilitate potrivit regulamentului HCL

   

  Acte necesare :

  Ø   Cerere tip;

  Ø   Copie acte de identitate solicitant (CI soţ şi soţie);

  Ø   Copie certificat de căsătorie;

  Ø   Copie certificat de naştere copil/copii;

  Ø   Copie livret de familie actualizat;

  Ø   Adeverință de la școală pentru copii între 6 și 18 ani;

  Ø   Adeverință de venit net pentru părinți (Venit net / membru de familie maxim 500 lei ) ;

  Ø   Cupon-șomaj/pensie/plasament;

  Ø   Adeverință teren arabil soț și soție (Primărie);

  Ø   Certificat fiscal soț și soție (Primărie);

  Ø   1 Dosar de încopciat

   

   

             -          Pentru anul școlar 2020-2021, valoarea tichetelor sociale este de 70 lei/beneficiar/lună/ an ;

  Tichetele sociale vor fi utilizate exclusiv pentru :

  a) achizițioarea de alimente ;

  b) achiziționarea de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii ;

  c) achiziționarea de rechizite pentru copii ;

  d) achiziționarea de produse de curățenie și igienă pentru copii.

   

  ·         În termen de 15 zile de la ridicarea tichetelor, se va face dovada modului în care au fost chletuiți banii prin chitanțe, facturi sau bonuri fiscale.

   

  ·         Pentru a beneficia de tichetele sociale din cadrul proiectului ‘Eu vreau să merg la scoală !’, părinții/reprezentantul legal are obligația de a prezenta lunar o caracterizare din partea școlii pe care o frecventează privind activitatea școlară a copilului, frecvența participării acestuia la ore, numărul de absențe nemotivate.

   

  ·         Reprezentanții legali ai copilului au obligația de a aduce la cunostință DAS orice modificare privind veniturile, bunurile aflate în proprietate/folosință sau componența familiei, în cel mult 5 zile lucrătoare de la aparția modificării.

   

  Ø  Neîndeplinerea tuturor obligațiilor menționate mai sus duce la încetarea dreptului.

   

   

  Telefon Birou - 0729440068 

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • Venit minim garantat

  Directia de Asistenta Sociala

    

  Acte necesare întocmirii dosarului de venit minim garantat

  Conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare

   

  √ Cerere tip;

  √ Certificate naştere copii (original şi copie);

  √ Certificat căsătorie (original şi copie);

  √ Certificat naştere soţ şi soţie (original şi copie) sau solicitant;

  √ Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie, în cazul cetăţenilor români;

  √ Permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă sau document de identitate eliberat de autorităţile române competente sau, după caz, paşaportul în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi;

  √ Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei de plasament familial al minorului, potrivit legii;

  √ Act din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator al solicitantului;

  √ Alte acte doveditoare privind componenţa familiei;

  √ Adeverinţă de la Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele apte de muncă din familie cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;

  √ Adeverinţă pentru copii aflaţi în întreţinere în vârstă de peste 7 ani de la unităţile şcolare din care să rezulte dacă frecventează sau nu cursurile şcolare cu precizarea dacă beneficiaza de bursă, tipul şi cuantumul acesteia;

  √ Acte din care să rezulte încadrarea (pentru persoanele aflate în întreţinere) în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate şi cuantumul

  ajutorului, după caz;

  √ Cupoane alocaţii de stat;

  √ Talonul de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venit lunar de completare;

  √ Adeverinţă cu venitul net realizat de persoanele încadrate pe bază de contract de muncă;

  √ Cupoane pentru toate tipurile de pensie de care beneficiază membrii familiei, inclusiv de ajutor social în condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi pentru toate tipurile de indemnizaţii cu caracter permanent;

  √ Talon de plată a ajutorului special acordat persoanelor cu handicap precum şi a ajutorului

  bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate;

  √ Adeverinţă eliberată de centrul militar cu ajutorul social lunar pentru soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu;

  √ Adeverinţă de la locul naşterii şi de la Primăria Municipiului Craiova, din care să rezulte terenul

   

  Recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social se realizează

   în condițiile prevăzute de art. 21 din lege

  (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor social se recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul general de prescripţie prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

  (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de către agenţia teritorială, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015.

  (3) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului, aceste sume putând fi recuperate şi din alte drepturi plătite de agenţia teritorială. În situaţia în care titularul refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar.

  În situaţia în care beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul ajutorului social a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se va face de la ceilalţi membri ai familiei cu capacitate de exercițiu deplină a drepturilor civile, în calitate de beneficiari ai dreptului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin.(1), precum şi ale art.32, dacă situaţia de fapt impune schimbarea titularului şi modificarea cuantumului ajutorului social.”

   

   

  Bunuri imobile

   1

  Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

   2

  Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

  Bunuri mobile*

   1

  Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

   2

  Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

   3

  Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

   4

  Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“

   5

  Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

   6

  Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereal

   7

  Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mechanic sau electric

  *) Aflate în stare de funcţionare

  Depozite bancare

   1

  Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

  Terenuri/animale şi/sau păsări

   1

  Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie

   

   

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • Indemnizatia lunara a persoanei cu handicap grav/Asistent personal al persoanei cu handicap grav

  Directia de Asistenta Sociala

   

     

  ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE INDEMNIZATIE LUNARA, CONF LEGII NR.448/2006, R

   

   

  ·         Acordul DGASPC Ialomita, exprimat în scris, referitor la opţiunea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, în original;

  ·         Hotărârea judecătorească de instituire a curatelei pentru persoana cu handicap, după caz;

  ·         B.I./C.I.curator / persoana cu handicap grav – copie

  ·         Certificat de căsătorie curator/persoana cu handicap grav – copie;

  ·         Certificat de naştere curator/persoana cu handicap grav – copie;

  ·         Certificat, hotărâre de încadrare in gradul de handicap grav;

  ·         Decizie pensionare, cupon pensie, persoana cu handicap-copie;

  ·         Cerere tip;

  ·         Angajament;

  ·         Acord de prelucrare a datelor;

  ·         Extras de cont bancă pe numele persoanei cu handicap/curatorului, după caz;

  ·         Dosar;

   

  Documentele vor fi prezentate în copie xerox și original, pentru conformitate

                                                                                                          

   

   

  ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI

  DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV, CONF LEGII NR.448/2006, R

   

   

  - Acordul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomita, exprimat în scris, referitor la opțiunea părinților sau a reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora (original)

  - Actul de identitate, de naștere și de stare civilă ale solicitantului (original și copie)

  - Actele de studii (original și copie)

  - Cazier judiciar (original)

  - Adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată care atestă starea de sănătate corepunzătoare pentru a ingriji persoana cu handicap grav(original)

  - Fișa medicală care atestă starea de sănătate (original)

  - Fișa de aptitudine- Medicina Muncii (original)

  - Acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajarea asistentului personal

  - Carnet de muncă sau în cazul persoanei care nu a mai lucrat, se va prezenta o declarație notarială în care să se specifice această situație (original și copie)

  - Adeverință de vechime cu perioada lucrată (original și copie)

  - CURRICULUM VITAE

  - Extras de cont bancă: B.R.D., B.C.R., TRANSILVANIA, ȚIRIAC BANK, C.E.C., RAIFFEISEN, ING

  - Actul de identitate, de naștere și de stare civilă ale persoanei cu handicap grav, după caz (original și copie)

  - Certificat, Hotărâre de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal și Plan de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități/plan de abilitare-reabilitare și de tranziție a copilului cu dizabilități la viața de adult/plan de abilitare-reabilitare și de paliație a copilului cu dizabilități, respectiv Program individual de reabilitare și integrare socială a persoanei adulte cu handicap, după caz (original și copie)

  - Decizie și cupon de pensie al persoanei cu handicap grav (original și copie)

  - Dosar din carton cu șină

   

  Documentele vor fi prezentate în original și copie, pentru conformitate

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • Ajutorul pentru incalzirea locuintei

  Directia de Asistenta Sociala

      

  Ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale,

  energie electrică si combustibili solizi si/sau petrolieri și a stimulentului pentru energie

   

  Legea nr 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea masurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie și Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate HG nr. 1073/2021.

   

  Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei,  respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei  și care nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social, anexată prezentului comunicat și prevăzută în anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

   

  Suplimentul pentru energie se acordă lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum maxim de:

  • 30 lei / lună pentru consumul de energie electrică (în factură);
  • 10 lei / lună pentru consumul de gaze naturale (în factură);
  • 20 lei / lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri (la titular)

  În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

   

   

  LIMITELE DE VENITURI ŞI CUANTUMUL LUNAR AL AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI COMBUSTIBILI SOLIZI ȘI/SAU PETROLIERI

  Limite de venituri
  (lei)

  Cuantum ajutor

  gaze naturale (lei)

  Valoarea de referință 250 lei/lună

  Cuantum ajutor energie electrică
  (lei)

  Valoarea de referință 500 lei/lună

  Cuantum ajutor combustibili

  solizi sau petrolieri (lei)

  Valoarea de referință 320 lei/lună

  Până la 200 lei (100%)

  250

  500

  320

  200,1 – 320 (90%)

  225

  450

  288

  320,1 – 440 (80%)

  200

  400

  256

  440,1 – 560 (70%)

  175

  350

  224

  560,1 – 680 (60%)

  150

  300

  192

  680,1 – 920 (50%)

  125

  250

  160

  920,1 – 1.040 (40%)

  100

  200

  128

  1.040,1 – 1.160 (30%)

  75

  150

  96

  1.160,1 – 1.280 (20%)

  50

  100

  64

  1.280,1 – 1.386 (10%) – pe membru de familie

  25

  50

  32

  1.280,1 – 2.053 (10%) – persoana singură

  25

  50

  32

   

  ACTE NECESARE:

  1. Actul de proprietate asupra locuinței, in fotocopie;

  - pentru situațiile în care titularul cererii NU este proprietarul locuinței, se adaugă și contractul de închiriere/subînchiriere sau comodat al locuinței, în fotocopie (împreună cu o copie după actul de identitate a proprietarului);

  1. Certificat de atestare fiscală privind bunurile mobile și imobile deținute în ALTE unități administrativ-teritoriale;
  2. Acte de identitate sau certificate de naștere (pentru minorii sub 14 ani) – pentru toți membrii familiei, în fotocopie, din care să reiasă că domiciliază la adresa unde se solicită ajutorul de încălzire;

  - Certificatul de căsătorie, Certificat de deces, Hotărâre de divorț, după caz, în fotocopie;

  În cazul minorilor aflați sub măsura de protecție a plasamentului sau încredințării (inclusiv în cazul divorțului) – hotărârea care a stabilit situarea copilului in grija deponentului cererii, in fotocopie;

  - Hotărâre de instituire a tutelei, în fotocopie;

  În cazul copiilor lăsați în grija bunicilor - Referitor la minorul care locuiește cu bunicii, iar părinții  locuiesc la alte adrese şi nu contribuie la întreținerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condițiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreținerea părinților naturali.

  1. Cartea de identitate a mașinii, din care să reiasă anul de fabricație, în fotocopie.
  2. Adeverința de la asociația de proprietari din care să reiasă numărul membrilor de familie, numele și prenumele celor care figurează la întreținere, în cartea de imobil sau ultima factura de salubritate cu numarul de persoane.
  3. Acte doveditoare ale venitului, precum:

  - adeverinta de venit din care sa rezulte salariul NET pentru luna anterioara depunerii cererii, în care să fie specificat dacă salariatul primește sau nu bonuri valorice, precum și valoarea acestora;

  - cuponul de pensie/șomaj din luna anterioară depunerii cererii, în fotocopie;

  - decizia de impunere pentru persoanele care desfășoară activitate comercială (asociație familială, persoană fizică autorizată, societate comercială etc.) referitoare la luna anterioară depunerii cererii;

  Pentru persoanele care nu realizează venituri, adeverințele vor fi solicitate de la ANAF de către DAS.

  1. Cea mai recentă factură de gaze și de energie electrică;
  2. Dosar încopciat.

   

   

   

  LISTA BUNURILOR  

  ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

   

  BUNURI IMOBILE

  1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
  2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală

  BUNURI MOBILE

  1. Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
  2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
  3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
  4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”
  5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
  6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
  7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

  DEPOZITE BANCARE

  1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii

  TERENURI / ANIMALE ŞI / SAU PĂSĂRI

  1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

   

  INFORMARE

  privind veniturile care nu se iau în calcul la stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure

   

  La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

  1. a) alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. d) burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. e) stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
  6. f) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;
  7. g) veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. h) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.
  9. i) sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  Titularii ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului pentru energie sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în situația locativă, componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi Cereri – declarație pe propria răspundere pe propria răspundere însoțită de documentele doveditoare care justifică modificarea. 

  Declararea unui număr mai mare de membri de familie, a unor venituri mai mici decât cele reale precum și nedeclararea bunurilor deținute, in scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, si se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului Penal.

    

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • Ajutorul de urgenta

  Directia de Asistenta Sociala

   

    

   ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENTA

  IN MUNICIPIUL SLOBOZIA CONFORM HCL 120/29.11.2012 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

   

  1.                  Solicitare scrisa(Cerere);

  2.                  Acte de identitate sau certificate de nastere (pentru minorii sub 14 ani) – pentru toti membrii familiei, in fotocopie;

  3.                  Certificatul de casatorie, certificat de deces, dupa caz, in fotocopie;

  4.                  In cazul minorilor aflati sub masura de protectie a plasamentului sau incredintarii (inclusiv in cazul divortului) – hotararea care a stabilit situarea copilului in grija deponentului cererii, in fotocopie;

  5.                  Dovezi ale veniturilor curente(adeverinte de salarizare, cupon de pensie, talon alocatie), inclusiv venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, venituri din premii si jocuri de noroc, venituri din alte surse;

  6.                  Inscrisuri din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator al persoanei aflate in situatie deosebita(Hotarare judecatoreasca, dupa caz, dispozitia Primarului, etc...);

  7.                  Acte medicale doveditoare ale starii de sanatate(Bilete de internare/externare din spital, certificate de incadrare in grad de handicap, decizii privind capacitatea de munca, retete sau tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicala eliberata de medicul de specialitate in care se spoecifica diagnosticul, tratamentul propus, durata tratamentului, etc...);

  8.                  Adeverinte de elev sau de student eliberate in luna curenta sau in luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenta: in adeverinta de elev sau de student se va mentiona daca beneficiaza de bursa si cuantumul acesteia;

  9.                  Facturi fiscale insotite de chitante, in original, pe numele celui care face solicitarea, care sa reflecte cheltuielile aferente serviciilor medicale acordate pana atunci, dupa caz;

  10.              Devize tehnice pentru reparatie/bransare la utilitati, cu estimarea costurilor interventiei;

  11.              Orice alte acte sau documente pe care solicitantul ajutorului de urgenta le considera necesare pentru acordarea acestui tip de ajutor.

   

  DOCUMENTE ATASATE

 • Inhumarea persoanelor decedate, fara apartinatori

  Directia de Asistenta Sociala

   

   Direcția de Asistenta Sociala Slobozia înmormântează persoanele fără aparținători, in conformitate cu Art. 27, lit d) din HG 451/2004 “pentru cadavrele nerevendicate si neprelucrate de serviciile pentru exploatarea cadavrelor…se va efectua autopsia si va fi anunțată în scris primăria din raza teritoriala a spitalului”, coroborat cu Art. 17, alin 2) din Legea nr 102/2014 care prevede ca daca nu exista nicio persoana obligata sa dispună in legătura cu înmormântarea sau persoana obligata se găsește într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinește obligația, primarul unității administrativ-teritoriale in raza căreia a avut loc decesul dispune cu privire la înmormântare”.

  Direcția de Asistență Socială Slobozia înmormântează persoanele vârstnice, în  conformitate Art. 7, alin 3) din Legea 17/2000 „ În cazul decesului persoanei vârstnice lipsite de susţinători legali sau când aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile familiale datorită stării de sănătate sau situaţiei economice precare, serviciile comunitare asigură înmormântarea.

  DOCUMENTE ATASATE