Directia de Asistenta Sociala Slobozia

Directia de Asistenţă Socială (S.P.A.S.) funcţionează în baza HCL nr.6 din 27.01.2005. Directia de Asistenţã Socialã Slobozia este organizat ca unitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Slobozia, are ca obiect principal de activitate aplicarea şi realizarea la nivelul localităţii a politicii şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap sau a celor aflate în nevoie.

Cuprinde următoarele compartimente:

Venit minim garantat şi marginalizare socială :

  • întocmeste dosare de ajutor social în conformitate cu legea 416/2001, asigură acordarea venitului minim garantat :

Compartimentul alocaţii de stat şi burse şcolare

1. Conform Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani plecati in strainatate, se elibereaza dovezi.

2. Conform Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei - se efectueaza anchete sociale la domiciliul solicitantilor, urmand ca dosarele sa fie aprobate prin dispozitia primarului respectiv raportate pe baza de borderou Agentiei de Prestatii Sociale Ialomita.

3. Conform O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor precum si a stimulentului de insertie.

Dosarele respective se primiesc, se verifica, se inregistreaza si se introduc in baza de date. La finalul fiecarei luni se intocmeste un borderou de inaintare care se transmite impreuna cu dosarele primite catre Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Ialomita in termenul legal.

Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, solicitantii sunt informati cu privire la modul de completare a actelor necesare.

Dosarele respective se primesc, se verifica, se inregistreaza si se introduc in baza de date. La finalul fiecarei luni se intocmeste un borderou de inaintare care se transmite impreuna cu dosarele primite catre Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Ialomita in termenul legal.

4.       Conform H.G. 1488/2004 privind alocarea de bani de liceu, se depun cereri in baza carora se efectueaza anchete sociale la domiciuliul solicitantilor.

5.       Conform  Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se depun cereri si se efectueaza anchete sociale la domiciliul solicitantilor.

6.       Conform O.U.G nr. 219/2006 privind monitorizarea copiilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate, se efectueaza anchete sociale la domiciliu, se intocmesc Planuri de Servicii individualizate, aprobate prin dispozitia primarului. Se monitorizeaza si se reevalueaza trimestrial situatiile fiecarui caz in parte in ceea ce priveste minorii ai caror parinti sunt plecati in strainatate, in vederea respectarii drepturilor copilului, conform O.U.G nr. 219/2006.

6.     Conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala se realizeaza anchete sociale la domiciuliul solicitatilor. 

7.     Conform Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului se efectueaza anchete sociale in vederea instituirii de masuri de protective speciala, respectiv in vederea monitorizarii situatiei copiilor aflati in situatie de risc.

Efectuare anchete sociale in vederea instituirii unei masui de protectie.

Intocmire plan de servicii in vederea instituirii unei masuri de protectie pentru un minor.

Efectuare anchete sociale – revizuire periodica a masurii de protectie

Stabilire nume copil – nascut si abandonat pe raza Municipiului Slobozia.

8.     Conform H.C.L. 219/2013 privind acordarea lunara a unor tichete sociale in cadrul proiectului “Eu vreau sa merg la scoala!” lunar se acorda 150 de tichete sociale, se urmareste decontarea in termen a cheltuielilor efectuate; se propune incetarea acordarii cand beneficiarii nu mai indeplinesc conditiile de acordare; la inceputul fiecarui an scolar se primesc dosare, se evalueaza si se propune aprobarea dosarelor ce indeplinesc conditiile de eligibilitate.

 

9.     Conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar, lunar se acorda 50 de tichete sociale, se urmareste decontarea in termen a cheltuielilor efectuate; se propune incetarea acordarii cand beneficiarii nu mai indeplinesc conditiile de acordare; la incepului fiecarui an scolar se primesc dosare, se evalueaza si se propune aprobarea dosarelor ce indeplinesc conditiile de eligibilitate.

Compartimentul monitorizare persoane cu handicap, vârstnice , subvenţii căldură : întocmeşte, verifică şi monitorizează dosarele conform Lg 448/2006 (dosare asistenţi personali şi dosare acordare indemnizaţie pentru asistentul personal). întocmeşte, verifică şi monitorizează dosarele conform Lg 5/2003 (subvenţie caldură pentru consumatorii casnici). Compartimentul buget contabiliate
Compartimentul Relaţii cu Publicul :

  • primeşte cereri şi reclamaţii ale beneficiarilor şi îi îndrumă pe aceştia în vederea rezolvării doleanţelor lor.

Centrul îngrijire zi :

  • acordă sprijin şi îngrijirea unui număr de 40 de copii ce provin din familii defavorizate social.

Centrul social : Cantina socială :

  • asigură masă prânz pentru 120 beneficiari proveniţi din familii fără venituri sau cu venituri reduse
  • Cabinet socio-medical acordă consultaţii medicale persoanelor defavorizate social ( vârstnici, persoane cu handicap, asiguraţi şi neasiguraţi )

Compartiment cu rromi

  • Se ocupă de problemele rromilor , rezolvă problemele acestora, explică demersurile pe care aceştia trebuie să le facă pentru a beneficia de demersurile legale, promovează proiecte sociale pe probleme cu rromi.