PREZENTARE GENERALA

 

Motto:  „Copiii sunt conștiința omenirii, și ea are obligația de a asigura copilul cu tot ce este mai bun!”

DECIZIE

 

COMPLEX SERVICII SOCIALE CARTIER BORA

             Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 23 din 31.01.2023 privind modificarea și completarea H.C.L Slobozia nr. 258 din 30.06.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Slobozia, se înființează Complexul de Servicii Sociale cartier Bora compus din Serviciul Social Centrul Multifuncțional cartier Bora și Serviciul Social Adăpost de noapte cartier Bora.

            Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 61 din 28 februarie 2023 referitoare la modificarea și completarea H.C.L nr. 50/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea Direcției de Asistență Socială Slobozia, se modifică și completează R.O.F al D.A.S cu Serviciul Complex Servicii Sociale cartier Bora compus din Serviciul Social Centrul Multifuncțional cartier Bora și Serviciul Social Adăpost de noapte cartier Bora.

  

               SERVICIUL SOCIAL CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CARTIER BORA

 

            Serviciului Social Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia este dat în administrare Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia prin H.C.L Slobozia nr. 154 din 30.09.2013. Centrul a fost înfiinţat în vederea prevenirii abandonării copilului de către familia aflată în situaţie de risc, cât şi în vederea prevenirii abandonului şcolar, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, etc. Serviciul social Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia, cod serviciu social 8891 CZ – C - II, al furnizorului Primăria Municipiului Slobozia, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia, este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi este licenţiat conform Licenţei de Funcţionare seria LF, Nr. 0001567 emisă de Autoritatea Națională Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. În baza Licenţei de Funcţionare seria LF, Nr. 0001567, emisă în data 01.02.2022, Centrul Multifuncţional cartier Bora este autorizat să funcţioneze pe o perioadă de 5 ani.

 

            Scopul/misiunea Serviciului Social Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia este de a oferi servicii adecvate familiei în situaţie de risc de abandonare a copilului, pentru ca familia sa fie capabilă să îşi îndeplinească responsabilităţile de îngrijire, securitate şi educaţie a copilului. Totodată misiunea centrului este de a preveni abandonul şcolar, asigurând copiilor ce provin din familii aflate în dificultate (lipsa educaţiei, situaţie materială precară, conflicte în familie, risc de abandon şcolar sau familial) servicii adecvate precum: îngrijire pe timpul zilei, remediere şcolară, educaţie de  tip “şcoală după şcoală”, instruire educaţională, activităţi pentru formarea de deprinderi şi comportamente civice şi sociale, activităţi de consiliere psihopedagogică şi educaţională, activităţi de consiliere juridică şi asistenţă socială, programe educative şi distractive.

 

Obiectivele Centrului Multifuncţional cartier Bora, Slobozia sunt:

 1. asigurarea de îngrijire şi securitate pe timpul zilei, prevenind instituţionalizarea copiilor;
 2. prevenirea abandonului social, familial şi şcolar;
 3. diminuarea ratei vagabondajului şi a delicvenţei juvenile;
 4. consilierea şi orientarea şcolară şi profesională pentru copiii cuprinşi în programele centrului, conform particularităţilor psiho-afective şi opţiunilor individuale ale lor;
 5. creşterea responsabilităţii părinţilor pentru educarea propriilor copii;
 6. creşterea şanselor de acces a copiilor proveniţi din familii în dificultate la condiţiile educative şi de îngrijire optime în perioada şcolară;
 7. zilnic în cadrul centrului, fiecare copil beneficiază de hrană caldă şi un fruct, ajutând astfel familiile acestora cu suplimentarea unei mese;
 8. supravegherea permanentă a beneficiarilor pe timpul zilei de către cadrele didactice;
 9. asigurarea funcţionării unui serviciu de asistenţă socială, consiliere şi monitorizare a familiilor aflate în dificultate în mijlocul comunităţii rome din cartierul Bora, Slobozia.

 

            Serviciul social Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de urmatoarea legislatie:

 • Legea nr. 272 din 2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată.
 • Legea Asistenţei Sociale 292 din 2011 cu modificările si completările ulterioare;
 • Hotărârea 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 • Ordinul nr. 27 din 03 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • Ordinul nr. 14 din 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
 • Legea nr. 197 din 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 867 din 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; republicată.
 • Legea Educaţiei Nationale nr. l din 2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 

Standard minim de calitate aplicabil: Ordin nr. 27 din 03 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

 

Serviciul social Centrul Multifuncţional cartier Bora a fost înfiinţat, organizat şi funcţionează conform HCL-urilor, după cum urmează:

a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 133 din 31.08.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a participării la susţinerea costurilor de implementare a proiectului precum şi preluarea costurilor de întreţinere a obiectivului de investiţii Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia;

b) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 154 din 30.09.2013 privind darea în administrare a Centrului Multifuncțional Bora către Serviciul Public de Asistență Socială Slobozia;

c) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 258 din 19.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul de Asistență Socială Slobozia;

d) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 34 din 20.02.2018 privind modificarea denumirii Serviciului Public de Asistență Socială în Direcția de Asistență Socială Slobozia și aprobarea structurii organizatorice;

e) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 23 din 31.01.2023 privind modificarea și completarea H.C.L Slobozia nr. 258 din 30.06.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Slobozia.

f) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 61 din 28 februarie 2023 referitoare la modificarea și completarea H.C.L nr. 50/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea Direcției de Asistență Socială Slobozia

 

            Serviciul Social Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

 

            Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate al interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei, cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului cu Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia.

 

 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia sunt:

a) copii aflaţi în situaţii de dificultate, risc de excluziune socială, risc de abandon familial, risc de abandon şcolar; copii din învăţământul primar și gimnazial, cu vârsta cuprinsă între 6 ani şi 16 ani care frecventează o instituţie de învăţământ, de la clasa pregătitoare la clasa a VIIIa.

b) membrii comunității cartierului Bora - consiliere şi sprijin în vederea desfășurării de activități educative, culturale și recreative cu adresabilitate către toate categoriile de vârste.

 

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) acte necesare – cerere înscriere, copie xerox certificat naştere beneficiar, copie xerox carte de identitate beneficiar unde este cazul, copie xerox carte de identitate părinţi/reprezentanţi legali, anchetă socială efectuată la domiciliu, Contractul de acordare a serviciilor sociale oferite în cadrul Centrului Multifuncţional cartier Bora, Slobozia.

b) vârsta beneficiarului să fie cuprinsă între 6 ani şi 16 ani;

c) situaţia financiară a familiei: venitul net/membru de familie să fie sub salariul minim pe economie;

d) situaţia şcolară a copilului: frecventarea cursurilor şcolare a unei instituţii de învăţământ din Slobozia – au prioritate copiii cu risc de abandon şcolar;

e) domiciliul familiei să fie situat în Slobozia, cartierul Bora şi în zonele limitrofe;

f) măsuri de protecţie: au prioritate copiii care au beneficiat şi nu mai beneficiază de una din măsurile de protecţie: instituţionalizare, plasament la asistent maternal profesionist, plasament/încredinţare la rude.

 

Pentru copiii care îndeplinesc condiţiile necesare admiterii în centru se completează o cerere prin care  părintele/reprezentant legal al beneficiarului solicită serviciile sociale oferite în cadrul Centrului Multifuncţional cartier Bora, Slobozia. Cererea de înscriere a beneficiarului, cu propunerea scrisă a Șefului Complexului  de Servicii Sociale cartier Bora, va fi înaintată spre rezoluție/decizie Directorului Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia. În situația în care se aprobă solicitarea serviciilor sociale, se încheie un Contract pentru acordarea serviciilor sociale în cadrul Centrului Multifuncțional între beneficiar prin părinte/reprezentant legal și Direcția de Asistență Socială Slobozia-Complex Servicii Sociale cartier Bora- Centrul Multifuncțional cartier Bora, urmare a acestuia, Primarul Mun. Slobozia emite o Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minor/minoră.

Pentru a beneficia de serviciile oferite de Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia solicitantul/reprezentantul legal completeaza dosarul care trebuie să conţină următoarele acte: documente de identitate, cererea de înscriere, ancheta socială şi pe parcurs alte documente secundare necesare.

 

Contribuția financiară a beneficiarului în procesul de acordare a serviciilor sociale este 0 lei.

 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile speciale in calitate de minori.

i) sa beneficieze de gratuitatea serviciilor oferite pe toata perioada inscrierii in centru.

 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Multifunctional cartier Bora, Slobozia au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) copilul are dreptul la ingrijire adaptata nevoilor sale. Aceasta ingrijire consta in ajutor adecvat situatiei copilului si parintilor si se acorda gratuit, pentru facilitatea accesului efectiv si fara discriminare al copiilor cu dizabilitati la educatie, formare profesionala, servicii medicale, activitati recreative precum si la alte activitati apte sa le permita integrarea sociala si dezvoltarea personalitatii lor.

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

 

 

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

acordare de servicii sociale de zi;

menţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale identificate;

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

activităţi de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru copii şi familiile lor ;

plan de activităţi al centrului de zi;

elaborarea de rapoarte de activitate;

sedinţe permanente în cadrul centrului de zi cu cadrele didactice – părinţi.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

garantarea drepturilor tuturor beneficiarilor centrului prin introducerea de lecţii de cultură civică;

lipsa discriminării, indiferent de rasă, etnie, religie, culoare, sex, limbă, apartenenţă etnică sau de origine socială;

persoanele beneficiare au dreptul în cadrul centrului la ajutor financiar, moral, educaţional pentru dezvoltarea şi educarea acestora;

îngrijire personalizată şi individualizată adaptată nevoilor copilului;

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

întocmeste referate de necesitate, referate de specialitate, note justificative pentru toate achiziţiile centrului;

asigură functionarea în bune condiţii a aparaturii din dotare, luând măsurile necesare pentru întretinerea acestora şi a instalaţiilor aferente;

depistează şi mediază orice defecţiune sau disfuncţiune care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor din centru;

asigurarea unei baze materiale adecvate pentru desfăşurarea activităţilor propuse;

face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli necesar desfaşurării activităţii.

  

            Serviciul Social Centrul Multifuncţional cartier Bora funcţionează cu un număr de 7 posturi conform H.C.L nr. 23 din 31.01.2023 privind modificarea și completarea H.C.L Slobozia nr. 258 din 30.06.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Slobozia astfel:

a) personal de specialitate şi asistenţă socială: 4 posturi (1 post funcţionar public şi 3 posturi personal contractual);

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 3 posturi (personal contractual);

            Asigurarea coordonării Serviciul Social Centrul Multifuncţional cartier Bora din cadrul Complexului de Servicii Sociale cartier Bora revine unui funcţionar public, Șef Serviciu Complex Servicii Sociale cartier Bora.

 

            În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale, cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile conform Ordinului nr. 27 din 03 ianuarie 2019.

Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al Municipiului Slobozia, prin Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia, ca principal finanţator;

b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;

c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;

d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  

MESAJ DE ÎNCHEIERE

Este esențial, ca toți copiii să urmeze cursurile unei instituții de învățământ, pentru ca la vârsta optimă să poată accesa piața muncii și să-și asigure cel puțin independența financiară.

Toți factorii implicați în acest proces, părinții, cadrele didactice, asociațiile, instituțiile de interes public, să conlucreze activ și conștient, pentru ca educația școlară să fie continuată de copii, într-un număr cât mai mare. Sub impactul constrângerilor materiale, de diferite tipuri cu care se confruntă familiile din comunitatea cartierului Bora și sub impactul atitudinilor de marginalizare întâlnite în diferite locuri, calea incluziunii riscă să se închidă. Tocmai de aceea, noi, personalul Centrului Multifuncțional cartier Bora, considerăm că rolul învățământului este de a da fiecărui copil educația potrivită, pentru că toți copiii sunt speciali, în sensul că fiecare are nevoile și potențialul său.